http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

การตรวจสอบดำเนินงานการ จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและ แบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษา

การตรวจสอบดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปีงบประมาณ 2545


    วัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อทราบว่าผลการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนได้หรือไม่ ผลการจัดส่งหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัดทันวันเปิดภาคเรียนหรือไม่การบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบได้กำหนดหลักเกณฑ์การสุ่มคัดเลือกพื้นที่จากจังหวัด/โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ผลการตรวจสอบพบว่า
ข้อตรวจพบที่ 1 : การจัดสรรหนังสือแบบเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนหนังสือแบบ เรียนของนักเรียนได้
ข้อตรวจพบที่ 2 : มีการจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดบางส่วนไม่ทันวันเปิดภาคเรียน
ข้อตรวจพบที่ 3 : การบริหารเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบางส่วนผิดวัตถุประสงค์
ข้อตรวจพบที่ 4 : การควบคุมการจัดส่งและการตอบรับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดไม่เหมาะสม

ข้อตรวจพบที่ 1 : การจัดสรรหนังสือแบบเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนหนังสือแบบเรียนของนักเรียนได้
หนังสือแบบเรียนที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนในส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 44.39 สำหรับส่วนกลางตรวจสอบโรงเรียน 9 แห่งได้รับหนังสือเกินกว่านักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนจำนวน 1,183 ราย
การปฏิบัติตามหลักเกณท์การจัดสรรหนังสือแบบเรียน จำนวน 51 แห่งใน จำนวน 15 จังหวัดรวมทั้งกทม.พบว่า มีการสำรวจนักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนเกี่ยวกับความต้องการก่อนการจัดสรรหนังสือแบบเรียน 10 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 49 แห่ง
สาเหตุ
1. การสำรวจการจัดทำและการควบคุมฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน ณ วันที่10มิถุนายนไม่ครบถ้วนและ ไม่รัดกุม
2. โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการสำรวจหนังสือแบบเรียนคงเหลือในแต่ละปี
ผลกระทบ
จากหลักเกณฑ์การจัดสรรหนังสือแบบเรียนของสปช. จำนวนหนังสือแบบเรียนที่จัดสรรให้มิได้กระจาย ไปให้เพียงพอกับความต้องการของ จำนวนนักเรียนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนที่แท้จริงและยังส่งผลต่อ คุณภาพของการศึกษาในท้องถิ่นห่างไกล
ข้อเสนอแนะ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนึ้
    1. ทบทวนการจัดสรรหนังสือแบบเรียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยคำนึงถึงสภาพความพร้อม ของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน
    2. สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควบคุมฐานข้อมูลจำนวนนักให้มีความครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง

ข้อตรวจพบที่ 2 : มีการจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดบางส่วนไม่ทันวันเปิดภาคเรียน
    องค์การค้าของคุรุสภาจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้สป.กทม./สปอ/สปก. ล่าช้า ไม่ครบถ้วนรวมทั้งประเทศจำนวน 353 แห่งต้องชำระเงินค่าปรับและชำระคืนเงินค่าหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัดที่ ได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดล่าช้าและไม่ครบถ้วน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,036,441.29 บาท
จากการตรวจสอบ. พบว่ามี สป.กทม./สปอ./สปก.ที่ได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดไม่ครบถ้วน ถูกต้องภายในวันเวลาที่กำหนดในสัญญาจำนวน 38 แห่งและโรงเรียนได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ไม่ครบถ้วนถูกต้องล่าช้าไม่ทันวันเปิดภาคเรียน จำนวน 25 แห่งซึ่ง สปช.ได้เรียกเก็บค่าปรับ จากองค์การค้า ของคุรุสภารวมทั้งหักคืนค่าหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดที่ไม่สามารถจัดส่งได้จำนวน 4 แห่ง และจากการ ตรวจสอบโรงเรียน จำนวน 502 แห่งใน 15 จังหวัด พบว่ามีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ครบถ้วนถูกต้องทันวันเปิดภาคเรียนจำนวน 160 แห่ง
สาเหตุ
สปช.มิได้ควบคุมติดตามให้องค์การค้าของคุรุสภาจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้ สป.กทม./สปอ. /สปก.ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2545
ผลกระทบ
ทำให้นักเรียนที่ขาดแคลนหนังสือแบบเรียนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดทันภายในวันเปิดภาคการเรียนหรือภายในปีการศึกษานั้น
ข้อเสนอแนะ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุมและติดตามให้องค์การค้าของคุรุสภาจัดส่งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ครบถ้วนถูกต้องทันตามกำหนดในสัญญา

ข้อตรวจพบที่ 3 : การบริหารเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบางส่วนผิดวัตถุประสงค์
สปช.ได้จัดตั้งงบประมาณการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนหนึ่งแต่นำไป จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดเพียงส่วนหนึ่ง อีกจำนวนหนึ่งนำไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้โรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สาเหตุ
สปช.นำเงินงบประมาณการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนซึ่งได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ผลกระทบ
งบประมาณจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดไม่เพียงพอ กับนักเรียนขาดแคลน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบางส่วนผิดวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
ในปีงบประมาณ 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาให้โรงเรียนเป็นผู้บริหาร จัดการเงินงบประมาณ โดยจะจัดสรรค่าหนังสือแบบเรียนเป็นรายหัวให้นักเรียนให้การบริหารเงินงบประมาณไม่เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ถึงแม้ว่าอำนาจในการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะกระทำได้แต่ควรนำเงิน ในรายการอื่นไปใช้ซึ่งไม่กระทบต่อเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนหนังสือแบบเรียน

ข้อตรวจพบที่ 4 : การควบคุมการจัดส่งและการตอบรับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดไม่เหมาะสม
1. สป.กทม./สปอ./สปก. จำนวน 51 แห่ง สามารถตอบรับได้ จำนวน 27 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 52.94 และไม่สามารถตอบรับได้ จำนวน 24 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 47.1
2. สปช. ได้รับใบตอบรับโดยไม่ทราบว่าได้รับหนังสือแบบเรียนครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ซึ่ึ่งใบตอบรับได้มีการจัดพิมพ์ จำนวนที่ได้รับให้เท่ากับจำนวน ที่จัดสรรไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่สปอ./สปก.จะ ตรวจนับของจริง
3. วิธีดำเนินการจัดส่งใบตอบรับของไม่รัดกุมเท่าที่ควร
สาเหตุ
1.คณะกรรมการตรวจนับหรือเจ้าหน้าที่พัสดุของ สป.กทม./สปอ./สปก. ไม่สามารถตรวจนับความครบถ้วนถูกต้องได้ทันตามกำหนด เนื่องจากรายการหนังสือแบบเรียนมีจำนวนมาก
2.การจัดทำใบตอบรับขององค์การค้าของคุรุสภาได้จัดพิมพ์จำนวนหนังสือแบบเรียนที่รับเท่ากับจำนวนที่จัดส่งไว้ล่วงหน้า
ผลกระทบ
สปช.ได้รับใบตอบรับล่าช้า ในกรณีที่การลงวันที่รับพัสดุไม่เป็นไปตามความเป็นจริงอาจทำให้เกิดการทุจริต และนักเรียนทั่วประเทศได้รับประโยชน์ ไม่เต็มที่อาจขาดโอกาสทางการศึกษาจากหนังสือแบบเรียนที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนี้
1. กำกับดูแล ติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบรับหนังสือแบบเรียนโดยเคร่งครัด และควรกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงวันที่รับพัสดุตามความเป็นจริง
2. กำหนดแนวทางการตอบรับ ให้เหมาะสม เช่น ใบตอบรับไม่ควรระบุจำนวนหนังสือแบบเรียนที่ได้รับในใบตอบรับโดยที่ยังไม่มีการตรวจรับหรือตรวจนับจริง เพื่อที่จะให้มีการควบคุมและติดตามหนังสือแบบเรียนในกรณีที่ได้รับไม่ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งการคิดค่าปรับด้วย
view

*

view