สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง คำตอบ แนวทางปฏิบัติการบันทึกเงินลงทุนใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่     / ๒๕๕๐

เรื่อง  คำตอบแนวทางปฏิบัติการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

___________________________

 

                อนุสนธิจากการที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ ๒๖ / ๒๕๔๙ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙  และสภาวิชาชีพบัญชีฯได้จัดทำคำตอบ แนวทางปฏิบัติการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจากคำถามของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นเอกสารในการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการจัดทำงบการเงินรวมในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  แล้ว นั้น

                สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอประกาศเผยแพร่คำตอบแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

                                     ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

                                                                                    (ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

                                                                       นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view