สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี 3 ฉบับ

ข่าวมาตรฐานการบัญชี (1 พ.ย. 49) - ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี 3 ฉบับ


ขอแจ้งให้ทราบว่าสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว รวม 3 ฉบับ ดังนี้

 

1.  ประกาศสภาสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 24/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549)

      เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน 

2.   ประกาศสภาสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ 

3.    ประกาศสภาสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง

    งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)


(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 37-41 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 )

ความคิดเห็น

  1. 1
    ํหญ้าแฝก
    ํหญ้าแฝก facsimile_@hotmail.com 03/02/2012 20:16

    Thank you

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view