http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เดินหน้าผลักดันสำนักงานบัญชีให้มีมาตรฐาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าผลักดันสำนักงานบัญชีสู่สากลอย่าง
                    ต่อเนื่องหวังสร้างความพร้อมในการปรับตัวปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและพัฒนา
                    คุณภาพการให้บริการจัดทำบัญชี แก่ธุรกิจ
                                         นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า        
กรมฯ พร้อมผลักดันและสนับสนุนสำนักงานบัญชีให้มีมาตรฐานยกระดับสำนักงานบัญชี
ด้วยการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจาก
สาธารณชน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล          เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ให้สำนักงาน
บัญชีจัดทำบัญชีและงบการเงิน   ซึ่งกรมฯ ได้เดินสายผลักดันสำนักงานบัญชี ด้วยการ
จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง“เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
สำนักงานบัญชี” ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคไปแล้ว 3 ครั้ง            ประสบผลสำเร็จโดย
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากและกำหนดจะเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในส่วนภูมิภาคโดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สภาวิชาชีพบัญชีมาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและตอบ
ข้อซักถาม      อันจะเป็นประโยชน์และโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพสำนักงานบัญชี       โดยในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2551 กำหนดจัดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี วันพฤหัสบดีที่ 24
 เมษายน 2551 และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  โรงแรมวังใต้  ในวันศุกร์ที่ 2
พฤษภาคม 2551 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จังหวัดละประมาณ 300           ราย ประกอบด้วย
 เจ้าของกิจการ สำนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไป               

                                         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
                    ทางวิชาชีพของผู้  ทำบัญชีเป็นวิชาบัญชี จำนวน 3 ชั่วโมง 15 นาที และวิชาอื่น จำนวน
                    2 ชั่วโมง 45 นาที โดยสามารถ แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมสัมมนาต่อ กรมพัฒนา
                    ธุรกิจการค้า   หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
                    สุราษฎรธานี ที่มีการจัดสัมมนา และต้องส่งแบบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาทางโทรสาร
                    หมายเลข 0 2547 4398  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน
                    200 บาท  ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dbd.go.th
                    หรือ   โทร 0 2547 5981
                                              *****************************************

                   ที่มา : สำนักกำกับดูแลธุรกิจ                              ฉบับที่ 26 / 18 เมษายน 2551

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view