สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เดินหน้าผลักดันสำนักงานบัญชีให้มีมาตรฐาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าผลักดันสำนักงานบัญชีสู่สากลอย่าง
                    ต่อเนื่องหวังสร้างความพร้อมในการปรับตัวปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและพัฒนา
                    คุณภาพการให้บริการจัดทำบัญชี แก่ธุรกิจ
                                         นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า        
กรมฯ พร้อมผลักดันและสนับสนุนสำนักงานบัญชีให้มีมาตรฐานยกระดับสำนักงานบัญชี
ด้วยการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจาก
สาธารณชน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล          เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ให้สำนักงาน
บัญชีจัดทำบัญชีและงบการเงิน   ซึ่งกรมฯ ได้เดินสายผลักดันสำนักงานบัญชี ด้วยการ
จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง“เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
สำนักงานบัญชี” ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคไปแล้ว 3 ครั้ง            ประสบผลสำเร็จโดย
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากและกำหนดจะเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในส่วนภูมิภาคโดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สภาวิชาชีพบัญชีมาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและตอบ
ข้อซักถาม      อันจะเป็นประโยชน์และโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพสำนักงานบัญชี       โดยในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2551 กำหนดจัดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี วันพฤหัสบดีที่ 24
 เมษายน 2551 และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  โรงแรมวังใต้  ในวันศุกร์ที่ 2
พฤษภาคม 2551 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จังหวัดละประมาณ 300           ราย ประกอบด้วย
 เจ้าของกิจการ สำนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไป               

                                         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
                    ทางวิชาชีพของผู้  ทำบัญชีเป็นวิชาบัญชี จำนวน 3 ชั่วโมง 15 นาที และวิชาอื่น จำนวน
                    2 ชั่วโมง 45 นาที โดยสามารถ แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมสัมมนาต่อ กรมพัฒนา
                    ธุรกิจการค้า   หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
                    สุราษฎรธานี ที่มีการจัดสัมมนา และต้องส่งแบบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาทางโทรสาร
                    หมายเลข 0 2547 4398  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน
                    200 บาท  ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dbd.go.th
                    หรือ   โทร 0 2547 5981
                                              *****************************************

                   ที่มา : สำนักกำกับดูแลธุรกิจ                              ฉบับที่ 26 / 18 เมษายน 2551

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view