http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ
อนุชาติคงมาลัย รองอัยการสูงสุดและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
30 กรกฎาคม 2551

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 มาตรา 279 ได้กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยซึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานหรือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำต้องจัดทำประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี.โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 304 ได้กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ(1) ดังนั้นสำนักงานอัยการสูงสุดจึงต้องดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2551แต่งตั้งคณะทำงานและคณะทำงานย่อยอัยการสูงสุดจึงได้มีคำสั่งที่ 640/2550 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการโดยมีรองอัยการสูงสุดผู้ได้รับ
มอบหมาย (นายอนุชาติคงมาลัย) เป็นหัวหน้าคณะทำงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมายเป็นคณะทำงานและเลขานุการ
ต่อมาหัวหน้าคณะทำงานยกร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการได้มีคำสั่งที่ 1/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีนายมนัส สุขสวัสด ์ิ อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการเป็นหัวหน้าคณะทำงานย่อย
(1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนที่ 47 ก. วันที่ 24 สิงหาคม 2550
2แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการคณะทำงานได้ดำเนินการยกร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการโดยนำหลักการมาจากประมวลจริยธรรมข้าราชการอัยการที่มีอยู่เดิมประกอบกับค่านิยมหลัก (CoreValue) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดนอกจากนี้ยังได้นำประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรฐานความรับผิดชอบของวิชาชีพหน้าที่และสิทธิสำคัญของอัยการโดยสมาคมอัยการระหว่างประเทศและแนวทางสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของพนักงานอัยการมาประกอบการพิจารณายกร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการนี้ด้วยค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ
โดยที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) และอำนาจหน้าที่เสนอแนะในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
(3)ในการนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำหนดให้การจัดทำประมวลจริยธรรมของแต่ละ
หน่วยงานต้องอยู่ในกรอบแห่งค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ครบถ้วนทั้ง 9 ประการ
ดังนี้
 (1) การยดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย ์สุจริตและรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การใหข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมงผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบไ้ด้.
(2)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 มาตรา 244
(3)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 มาตรา 2803
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ประมวลจริยธรรมอัยการสำหรับบุคลากรอัยการคณะทำงานได้ยกร่าง“ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ
สำนักงานอัยการสูงสุด” เพื่อใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายอัยการอันได้แก่ข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการรวมทั้งบุคลากรอัยการอื่นเช่นพนักงานราชการเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างหรือบุคคลซึ่งอัยการสูงสุดแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประมวลจริยธรรมอัยการ 8 หมวด 37 ข้อประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดมีทั้งสิ้น 37 ข้อ
โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวด คือ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 อุดมการณ์ของข้าราชการ
ฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
หมวด 3 จริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ
หมวด 4จริยธรรมข้าราชการอัยการ
หมวด 5 จริยธรรมข้าราชการธุรการ
หมวด 6 จรรยาข้าราชการฝ่ายอัยการ
หมวด 7 การรักษาจริยธรรมจรรยาและการลงโทษ
และหมวด 8 จริยธรรมและจรรยาของบุคลากร
รายละเอียดตามร่างประมวลจริยธรรมแนบท้ายบทความนี้
ฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นความผิดทางวินัยจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการในหมวด 3 นั้นเป็นจริยธรรมที่ข้าราชการฝ่ายอัยการ
คือทั้งพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการต้องยึดถือปฏิบัติส่วนหมวด 4 เป็นจริยธรรมเฉพาะพนักงานอัยการและหมวด 5 เป็นจริยธรรมเฉพาะข้าราชการธุรการผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวถือว่าผู้นั้นประพฤติผิดวินัยต้องถูก
ดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34ไม่ปฏิบัติตามจรรยายังไม่ถึงขั้นผิดวินัยการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการฝ่ายอัยการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 6 นั้นมีลักษณะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นผิดจริยธรรมอันเป็นความผิด ทาง วินัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการฝ่ายอัยการผู้บังคับบัญชามีอำนาจตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือรวมทั้งมีอำนาจออกคำสั่งตามที่เห็นสมควรดังที่กำหนดไว้ในข้อ 35
4จริยธรรมและจรรยาของบุคลากรบุคลากรอัยการอื่นต้องยึดถือปฏิบัติตามความในหมวด 3 จริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ
หมวด 5 จริยธรรมข้าราชการธุรการและหมวด 6 จรรยาข้าราชการฝ่ายอัยการโดยอนุโลมเนื่องจากบุคลากรอื่นมิใช่ข้าราชการ
จึงไม่มีบทบัญญัติการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาที่กำหนดแต่ให้ถือว่าเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาหรือเหตุไม่ทำสัญญาจ้างบุคลากรผู้นั้นในคราวต่อไปอีกก็ได้ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 37ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมในการสรรหาแต่งตั้งหรือลงโทษบุคคลรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรมและพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
อย่างมากโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 279 วรรคท้ายดังนี้“การพิจารณาสรรหากลั่นกรองหรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตำแหน่งที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจรัฐรวมทั้งการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย”

จากเวปไซต์อัยการสูงสุด
view

*

view