http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

หากบริษัทจัดการกองทุนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ กองทุนจะเป็นอย่างไร

หากบริษัทจัดการกองทุนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ กองทุนจะเป็นอย่างไร

จาก  www.thaipvd.com

          ในช่วงที่ผ่านมา เกิดวิกฤตการณ์การเงินในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องฐานะการเงิน ความมั่นคง การล้มละลาย จนต้องมีการเข้าช่วยเหลือของภาครัฐ และการช่วยเหลือในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองโดยการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ เพื่อให้มีสภาพคล่องและสามารถดำเนินการธุรกิจอยู่รอดต่อเนื่องได้ในระยะยาว จึงเกิดผลกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก หลายท่านได้สอบถามว่า

"หากบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล้ม หรือมีฐานะการเงินไม่มั่นคง เงินกองทุนจะเสียหายหรือไม่"

       ขอ เรียนว่า ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน กรณีที่นายจ้างหรือบริษัทจัดการล้มละลาย เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิมายึดทรัพย์ของกองทุนได้ นอกจากนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังมีระบบการจัดการที่เป็นการคานอำนาจและการ ตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Check and Balance) โดยบริษัทจัดการไม่สามารถเก็บรักษาเงินกองทุนของลูกค้าตนเองได้ แต่ต้องส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนให้ ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นผู้เก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินแทน ทั้งนี้
เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีนายจ้างหรือบริษัทจัดการเลิกกิจการหรือไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

        นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้ควบคุมดูแลการทำหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สิน ให้มีความพร้อมในระบบงานต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สมาชิกกองทุนมั่นใจในความปลอดภัยและครบถ้วนของทรัพย์สินกองทุน โดยกำหนดให้ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องมีความพร้อมในระบบงานต่างๆ ดังนี้   
       
1.     มีระบบการแบ่งแยกทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ออกจากทรัพย์สินของผู้รับฝาก
       
2.     มีระบบการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งมีระบบควบคุมการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
       
3.     มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทุน การจัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน
       
4.     มีระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุน
       5.  
   มีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเก็บรักษาความลับของกองทุน เป็นต้น 

       ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากบริษัทจัดการมีฐานะการเงินไม่มั่นคง หรือเลิกกิจการ หรือล้มละลาย ก็ไม่กระทบต่อเงินกองทุนหรือเป็นเหตุให้กองทุนเลิก โดยกองทุนยังสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่หากคณะกรรมการกองทุนยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพการจัดการกองทุน ก็สามารถเปลี่ยนบริษัทจัดการรายใหม่ได้ ซึ่งการบอกเลิกต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างบริษัทจัดการ

       อนึ่ง ในเรื่องผู้ดูแลฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัทจัดการนั้น หากบริษัทที่รับจัดการกองทุนเป็นธนาคาร จะมีธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำกับดูแล แต่หากเป็นบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัย จะมีหน่วยงานที่กำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทโดยตรงคือ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะดูแลด้านระบบงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าสามารถดำเนินการได้ตามประกาศกำหนดหรือไม่

       ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ
"คำถามที่ถูกถามบ่อย
นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา..ตอบไว..ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.thีค่ะ
view

*

view