http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ปฏิรูปภาษี ทางเลือกใหม่ของประเทศ

 
โพสต์ทูเดย์
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์


ข้อเขียนวันนี้เป็นการเก็บตกจากการสัมมนาเรื่อง “ปฏิรูปภาษี ทางเลือกใหม่ของประเทศ” ซึ่งผมได้เสนอแนะว่า รัฐบาลควรปฏิรูปและปรับใหม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบภาษีเมื่อมีการควบรวมให้ชัดเจน
ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา : การควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ กับบริษัท ไทยโอเลฟินส์

การควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท ปตท. เคมิคอลฯ กับบริษัท ไทยโอเลฟินส์ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในทางภาษีที่ส่งผลเป็นการลดแรงจูงใจในการควบ รวมกิจการระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงเดิมก่อนหน้าที่จะมีการควบรวมกิจการนั้น แต่ละบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราภาษีจาก 30% ของกำไรสุทธิเหลือ 25% ของกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งแต่ละบริษัทก็ยังใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่ครบระยะเวลาตามที่ กฎหมายกำหนด

แต่เมื่อบริษัททั้งสองจะดำเนินการควบเข้ากัน กลับทำให้บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นไม่สามารถได้รับสิทธิที่เดิมแต่ละบริษัทมีอยู่ได้

กรณีข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัททั่วไป ที่ว่าสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทที่ควบเข้ากันย่อมโอนไปยังบริษัทที่ เกิดขึ้นใหม่ ภายหลังจากการควบบริษัทซึ่งก็ควรรวมถึงสิทธิประโยชน์ในทางภาษีด้วย

เมื่อวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่าเป็นปัญหาข้อจำกัดของตัวบทกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 ซึ่งไม่ได้วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมไว้ สำหรับกรณีของบริษัทที่ได้รับสิทธิอยู่แล้ว ทั้งสองบริษัทควบเข้ากันว่าสมควรจะได้รับสิทธิหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ อาจพิจารณาดำเนินการบัญญัติเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวดังนี้

wให้บริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบเข้ากันตามกฎหมายได้รับสิทธิลดอัตราภาษี 25% ไปอีก 5 รอบระยะเวลาบัญชี

ในแนวทางนี้จะถือว่าบริษัทที่เกิดขึ้นนั้น เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ ดังนั้น จึงสมควรให้นับรอบระยะเวลาบัญชีในการได้รับสิทธิลดอัตราภาษีดังกล่าวเสีย ใหม่ ซึ่งในแนวทางจะเป็นการ สนับสนุนให้มีการควบรวมกิจการมากขึ้นกว่าเดิม

wให้บริษัทที่เกิดขึ้นยังคงได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเท่ากับรอบ ระยะเวลาทางบัญชีที่ยังคงเหลืออยู่ของทั้งสองบริษัทที่ควบเข้ากัน โดยอาจจะยึดระยะเวลาที่เหลือน้อยกว่า เช่น หากบริษัท ก. ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก 3 ปี ควบเข้ากันกับบริษัท ข. ที่เหลือระยะเวลาอีก 2 ปี บริษัทใหม่จะยังคงได้รับสิทธิไปอีก 2 ปี เท่ากับบริษัท ข. หรืออาจยึดระยะเวลาที่เหลือมากกว่า เช่น ในกรณีดังกล่าวบริษัทใหม่ยังคงได้รับสิทธิไปอีก 3 ปี เป็นต้น

ซึ่งในแนวทางนี้ ถือว่ามีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ และ ไม่เป็นการสร้างอุปสรรคในการควบรวมกิจการ

wในกรณีที่บริษัทที่ควบเข้ากันแล้ว สามารถแยกบัญชีของบริษัทตามกิจการของบริษัทเดิมที่ควบเข้ากันได้ ก็อาจพิจารณาให้สิทธิลดอัตราภาษีในรอบระยะเวลาเท่ากับที่แต่ละกิจการเคยได้ รับมาก่อนการควบกิจการได้

ซึ่งแนวทางนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับแนวทางที่ 2 เพื่อเป็นการอุดช่องว่างในกรณีที่บริษัทที่ควบเข้ากันนั้น ไม่สามารถแยกบัญชีได้

 

สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่นๆ

การตรวจสอบภาษีอากรบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติต่างๆ มากมายที่กำหนดให้บริษัท จดทะเบียนมีหน้าที่ต้องขออนุมัติ แจ้งรายงาน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล ในการทำธุรกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการ หรือการกระทำธุรกรรมของบริษัทจดทะเบียนนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

กรณีดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการทางด้านบัญชี เอกสารหลักฐาน การกระทำตราสาร นิติกรรม สัญญา รวมทั้งการกระทำธุรกรรมในด้านต่างๆ ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานของความถูกต้อง แท้จริง และปราศจากความบิดเบือน

จึงควรเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรของกรมสรรพากรในลักษณะที่เหนือกว่าบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียน

ข้อเสนอแนะ

(1) ให้กรมสรรพากรออกนโยบายกำหนดให้เจ้าหน้าที่สรรพากรทำการตรวจสอบภาษีอากรต่อ บริษัทจดทะเบียนย้อนหลังเพียง 2 ปี เว้นแต่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่า บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ โดยทุจริต และมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรให้อธิบดี กรมสรรพากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติให้ขยายการ ตรวจสอบออกไปอีกตามระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาตไว้ได้เป็นกรณีๆ ไป

(2) ให้กรมสรรพากรกำหนดให้มีทีมกำกับดูแลพิเศษสำหรับบริษัทจดทะเบียนเป็นการ เฉพาะตามประเภทธุรกิจ โดยให้เน้นการตรวจสอบภาษีอากรเฉพาะในประเด็นสำคัญๆ ของแต่ละประเภทธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้ การตรวจสอบภาษีอากรดังกล่าว ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว

วันนี้ผมเสนอไปแค่นี้ก่อน ไว้วันหน้ามาดูเรื่องข้อเสนออื่นๆ ให้รัฐบาลปรับ และปฏิรูปข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกันต่อนะครับ

 

view

*

view