http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ องคมนตรี ที่ใครหลายคนแกล้งไม่รู้ ?

ประชาชาติธุรกิจ


 

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ "องคมนตรี"
       
ชั่วโมง นี้ สถาบันองคมนตรีถูกโจมตีด้วยถ้อยคำรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มคนเสื้อแดง อ้างว่า อำมาตยาธิปไตยทำให้ประชาธิปไตยล้าหลัง ไม่ก้าวหน้า
   
แต่พวกที่ไม่เห็นด้วยเชื่อว่า นี่คือเกมเขย่าสถาบัน !
   
ล่า สุดมีข้อเสนอจากแกนนำเสื้อแดงถึง 3 องคมนตรีให้ลาออก ประกอบด้วย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
   
เอาเข้าจริงแล้ว ข้อเสนอให้ "องคมนตรี" ลาออก ง่ายกระนั้นเชียวหรือ ?
    
องคมนตรี ตามพจนานุกรม หมายถึง ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์
    
ที่ สำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 12 บัญญัติไว้ว่า "พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคน หนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้"
    
ขณะเดียวกัน มาตรา 13 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า "การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรี หรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง"
     
นอกจากนี้ มาตรา 14 ระบุว่า องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ
    
ในขณะที่ มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่า "องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง"
    
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนว่า การเลือกและการแต่งตั้งองคมนตรี หรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
    
ปัจจุบัน คณะองคมนตรีมี 19 คน ประกอบด้วย ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีไม่เกิน 18 คน โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อายุ 88 ปี เป็นประธานองคมนตรี ส่วนองคมนตรีทั้ง 18 คน ประกอบด้วย พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา อายุ 90 ปี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ อายุ 83 ปี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อายุ 82 ปี นายเชาว์ ณ ศีลวันต์ อายุ 81 ปี
   
นายจำรัส เขมะจารุ อายุ 79 ปี นายอำพล เสนาณรงค์ อายุ 78 ปี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อายุ 77 ปี พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อายุ 75 ปี นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อายุ 75 ปี หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล อายุ 73 ปี น.พ.เกษม วัฒนชัย อายุ 67 ปี นายสันติ ทักราล อายุ 67 ปี
   
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อายุ 65 ปี พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ อายุ 64 ปี นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ อายุ 64 ปี นายศุภชัย ภู่งาม อายุ 63 ปี นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ อายุ 62 ปี และนายพลากร สุวรรณรัฐ อายุ 60 ปี
     
ทั้งนี้ องคมนตรีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 19 คน ประกอบด้วย ด้านนิติศาสตร์ 8 คน ด้านการทหาร 4 คน ด้านวิศวกรรม 4 คน ด้านวิทยาศาสตร์ 1 คน ด้านรัฐศาสตร์ 1 คน และด้านการเกษตร 1 คน ส่วนสถานะสมรส 14 คน และเป็นโสด หรือม่าย 5 คน
     
ในจำนวนนี้มีองคมนตรีเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 3 คน คือ นายธานินทร์ พลเอกเปรม และพลเอกสุรยุทธ์
      
นอก จากนี้องคมนตรียังได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง เดือนละ 112,250 บาท ส่วนประธานองคมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 121,990 บาท ส่วนรัฐบุรุษได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 121,990 บาท ตาม "พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ.2551" ที่ลงนามในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2551
    
ขณะเดียวกันองคมนตรียังมีรถประจำตำแหน่งคนละ 1 คัน ล่าสุดใน ครม.รัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช (19 สิงหาคม 2551) มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณขององคมนตรีเป็นจำนวน 87.5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถประจำตำแหน่งประธานองคมนตรี 1 คัน ราคา 6.5 ล้านบาท และรถประจำตำแหน่งองคมนตรี จำนวน 18 คัน ราคาคันละ 4.5 ล้านบาท รวม 81 ล้านบาท
    
นี่คือข้อควรรู้ เกี่ยวกับสถาบันองคมนตรี ที่ใครหลายคนแกล้งไม่รู้ ?

Tags : ข้อควรรู้เกี่ยวกับ องคมนตรี ที่ใครหลายคนแกล้งไม่รู้ ?

view

*

view