http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,879,173
เปิดเพจ24,825,941
Gold charts on InfoMine.com

5 คำถามร้อน อนุญาโตตุลาการ

จาก ประชาชาติธุรกิจ


1.อนุญาโตตุลาการต้องรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาอย่างไรหรือไม่ ?

มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 บัญญัติว่า อนุญาโตตุลาการไม่ต้องรับผิดทางแพ่งในการกระทำตามหน้าที่ในฐานะอนุญาโต ตุลาการ เว้นแต่จะกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหาย ส่วนความรับผิดทางอาญา กฎหมายได้บัญญัติให้อนุญาโตตุลาการผู้ใดเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

เพื่อ กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ กล่าวได้ว่าตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฉบับปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการได้รับความคุ้มกันจากการถูกฟ้องในคดีแพ่งและอาญาในระดับหนึ่ง

2.การคัดค้านคำชี้ขาดจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร ?

การ คัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการสามารถกระทำได้ โดยคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้เพิกถอนคำชี้ ขาด โดยต้องยื่นคำร้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับสำเนาคำชี้ขาด หรือถ้าเป็นกรณีมีการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไข หรือตีความ คำชี้ขาด หรือชี้ขาดเพิ่มเติม ก็ให้นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขหรือตีความคำชี้ขาดหรือทำคำชี้ ขาดเพิ่มเติมแล้วตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 40

3.ศาลใดมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ?

พระ ราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 9 ได้กำหนดให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นศาลหลักที่มีอำนาจในการช่วยเหลือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ทั้ง นี้เพื่อจะสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เกิดขึ้นกับการบังคับใช้กฎหมาย อนุญาโตตุลาการและทำให้การตีความและใช้กฎหมายอนุญาโตตุลาการเป็นมาตรฐาน เดียวกัน

นอกจากนั้น ศาลที่มีเขตอำนาจตาม พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ยังได้แก่ศาลที่มีการพิจารณา ชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตศาล หรือศาลที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาซึ่งได้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการนั้น

ซึ่ง หากคณะอนุญาโตตุลาการดำเนินกระบวนการพิจารณาในหลายเขตพื้นที่ ศาลที่มีเขตอำนาจในพื้นที่เหล่านั้น ก็จะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซึ่งหมายความถึงศาลปกครองด้วย

4.คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร ?

พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการฯได้กำหนดให้การบังคับตามคำชี้ขาดทั้งภายในและ ต่างประเทศมีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมาตรา 41 บัญญัติว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะได้ทำขึ้นในประเทศใด ให้ผูกพันคู่พิพาทและเมื่อได้มีการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ย่อมบังคับได้ตามคำชี้ขาดนั้น

5.ศาลมีอำนาจสั่งปฏิเสธไม่บังคับตาม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ ?

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 43 ศาลมีอำนาจทำ คำสั่งปฏิเสธคำร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดได้ ถ้าปรากฏต่อศาลว่า

1.คู่ สัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตาม กฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น เช่น สัญญาอนุญาโตตุลาการลงนามโดยผู้ไม่มีอำนาจ

2.สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่ มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศคู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมายแห่งประเทศที่ทำคำชี้ขาดนั้นในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว

3.ไม่ มีการแจ้งให้ผู้ซึ่งจะถูกบังคับทราบล่วงหน้าโดยชอบถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือการพิจารณาขออนุญาโตตุลาการ หรือผู้ซึ่งจะถูกบังคับนั้นไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการได้ เพราะเหตุประการอื่น

4.คำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการ เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่ วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลอาจบังคับตามคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยอยู่ในขอบเขตแห่งข้อตกลงนั้น

5.องค์ ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือผู้ชี้ขาด หรือวิธีพิจารณาขออนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือ มิได้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ ที่ทำคำชี้ขาดในกรณีที่มิได้ตกลงกันไว้ หรือ

6.คำชี้ขาดยังไม่มีผล ผูกพันเป็นยุติหรือได้ถูกเพิกถอนหรือระงับใช้เสียแล้วโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี อำนาจ หรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีที่ยังอยู่ในระหว่างการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจทำการเพิกถอนหรือ ระงับใช้ซึ่งคำชี้ขาด

นอกจากนี้ มาตรา 44 ยังบัญญัติให้ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดตามมาตรา 43 ได้ ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดย ทางอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายหรือถ้าการบังคับชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

view

*

view