http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท21/12/2018
ผู้เข้าชม20,673,634
เปิดเพจ24,563,734
Gold charts on InfoMine.com

ด่วน ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ต้องอ่าน ! กฎกระทรวงฉบับใหม่ประกาศแล้ว

จากประชาชาติธุรกิจ    ผู้สื่อข่าว ประชาชาติออนไลน์ รายงานว่า วันนี้(๒๙ กันยายน ๒๕๕๒กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์พ.. ๒๕๕๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

      กฎกระทรวง  ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๕๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๙แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

เครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์ หมายความว่า ชุดของเครื่องมือและอุปกรณ์หรือ

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถฉาย เล่น หรือดูวีดิทัศน์ได้

หมวด ๑

การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

() บุคคลธรรมดา

() สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสัญชาติไทย หรือ

สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมืองในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นคนต่างด้าว

 () รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้ว

ไม่เกินหกเดือน จำนวน ๒ รูป

() สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

() แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์

() แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการของร้านวีดิทัศน์ และรูปถ่ายของร้านวีดิทัศน์

จำนวน ๓ รูป

() นิติบุคคล

() สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ

วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และรายชื่อผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคล ที่เป็นปัจจุบัน

() เอกสารและหลักฐานตาม () () และ () ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มี

อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

() เอกสารและหลักฐานตาม () () () และ ()

ข้อ ๓ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๒ ครบถ้วนและได้ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ในข้อ ๕ หรือข้อ ๖

แล้วแต่กรณี แล้ว ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับ

ใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าว หากไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผลไว้ในคำขอด้วย

ข้อ ๔ เมื่อนายทะเบียนแจ้งการอนุญาตและผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์แล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๕ อาคารหรือสถานที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

() มีความมั่นคงแข็งแรง

() ตั้งอยู่ในทำเลที่ปลอดภัย

() สามารถมองเห็นสภาพภายในร้านวีดิทัศน์จากภายนอกได้อย่างชัดเจน

() มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

 () มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยอย่างละหนึ่งเครื่องในแต่ละชั้น

ที่ให้บริการ เว้นแต่เป็นร้านวีดิทัศน์ที่มีพื้นที่ให้บริการชั้นเดียวและมีเครื่องมือสำหรับฉายหรือ

เล่นวีดิทัศน์ไม่ถึง ๑๕ ชุด

() มีพื้นที่สำหรับผู้ใช้บริการแต่ละคนอย่างเพียงพอ และมีทางเดินสะดวก

() มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะสำหรับให้บริการอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณ

ใกล้เคียง

() พื้นที่ภายในอาคารสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

และไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน

ข้อ ๖ อาคารหรือสถานที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการคาราโอเกะ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

() มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ในกรณีที่พื้นที่ให้บริการมีชั้นเดียว หรือมี

การ ติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยอย่างละหนึ่งเครื่องในแต่ละ ชั้นที่ให้บริการ ในกรณีที่พื้นที่ให้บริการมีมากกว่าหนึ่งชั้น

() มีลักษณะตามข้อ ๕ () () () () และ ()

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มี

อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลาง

ประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๒ () () และ () ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนเครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์ในระหว่าง

ที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศ

กำหนดเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งและได้รับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ออกใบอนุญาต

ให้ใหม่โดยกำหนดวันหมดอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามใบอนุญาตเดิมและประทับตรายกเลิก

การใช้ใบอนุญาตเดิมด้วยอักษรสีแดง

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสาร

และหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 () สำเนาใบอนุญาตเดิมหรือสำเนาใบแทนใบอนุญาต

() เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๒ () () และ () ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือข้อ ๒ () () และ () ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล

() เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๒ () () และ ()

ข้อ ๑๐ ให้นำความในข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการร้านวีดิทัศน์ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ การยื่นคำขอหรือการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้กระทำ ณ ท้องที่ที่ร้านวีดิทัศน์ตั้งอยู่

ดังต่อไปนี้

() ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นหรือแจ้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

() ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นหรือแจ้ง ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

หมวด ๒

การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น ต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในวันหยุดราชการ

หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

() ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา

ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

() มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์ซึ่งเหมาะสมต่อการ

ถนอมสายตา

() มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวน

ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

 () ดูแลมิให้มีการจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีการสูบบุหรี่ เสพสารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน

วีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันภายในร้านวีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๖ () และ () ภายในร้าน

วีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีสื่อลามกอนาจารภายในร้านวีดิทัศน์

(๑๐) ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายวีดิทัศน์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗ ภายในร้านวีดิทัศน์

ความในวรรคหนึ่ง () ไม่ใช้บังคับกับผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการคาราโอเกะ ต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์ซึ่งเหมาะสมต่อการ

ถนอมสายตา

() มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

() ดูแลมิให้มีการจำหน่ายสารเสพติดภายในร้านวีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีการสูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติดภายในร้านวีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าภายใน

ร้านวีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันภายในร้านวีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๖ () และ () ภายใน

ร้านวีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีสื่อลามกอนาจารภายในร้านวีดิทัศน์

() ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายวีดิทัศน์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗ ภายในร้านวีดิทัศน์

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๔ คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้

มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้

โดยอนุโลม

ในกรณีที่คำขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้นายทะเบียน

มีคำสั่งเพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือปฏิบัติตามให้ถูกต้องภายในสามสิบวัน ถ้าผู้ขออนุญาต

ไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คำขอนั้นเป็นอันตกไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.. ๒๕๕๒

ธีระ สลักเพชร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖

และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.. ๒๕๕๑ บัญญัติให้หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

ตลอดจนวัน เวลา และเงื่อนไขการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้__

view

*

view