http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท21/12/2018
ผู้เข้าชม20,661,333
เปิดเพจ24,551,085
Gold charts on InfoMine.com

ข้อบังคับแพทยสภา จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา ประกาศใช้แล้ว

จากประชาชาติธุรกิจ


      ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.. ๒๕๕๒

        ข้อบังคับ ระบุว่า   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ () () มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม   พ.. ๒๕๒๕ ด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกข้อบังคับไว้     ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในข้อบังคับนี้

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาหมายความว่า การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งอาจเป็นเซลล์ต้นกำเนิด หรือ โพรเจนิเตอร์เซลล์ (progenitor cell)  หรือเซลล์ที่เจริญมาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อการรักษาโรคในคน แต่ไม่หมายความรวมถึง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในการรักษาโรคโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๒ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาจะกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

.๑ เป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาที่มีการทำวิจัยมาแล้ว จนเป็นที่

ยอมรับว่าเป็นวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานและแพทยสภาเห็นชอบ

.๒ ในกรณีที่เป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาโรคในคนที่ยังอยู่

ในระหว่างการทำวิจัย โครงการวิจัยนั้นต้องได้รับการอนุมัติจาก

..๑ คณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคนของสถาบันที่ผู้ทำวิจัยสังกัด

และ

..๒ คณะกรรมการวิชาการและจริยธรรมการทำวิจัยในคนด้านเซลล์

ต้นกำเนิดของแพทยสภา

ข้อ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา ตามข้อ ๒.

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

.๑ ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติของแพทยสภาหรือจากสถาบันที่แพทยสภา

รับรองในสาขาหรืออนุสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ป่วย และ

.๒ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากแพทยสภาให้สามารถทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

เพื่อการรักษาได้

ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

บทเฉพาะกาล

เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของสาธารณชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

.. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๐ () แพทยสภาจึงกำหนดบทเฉพาะกาลดังต่อไปนี้

) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำลังปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา ก่อนวันบังคับใช้

ข้อบังคับฉบับนี้ ขอให้ส่งหลักฐานที่แสดงว่าการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนั้น เป็นวิธีการรักษาที่

เป็นมาตรฐาน ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ เพื่อให้แพทยสภา

พิจารณารับรองว่าเป็นวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐาน

) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำลังดำเนินการวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

เพื่อการรักษา ก่อนวันบังคับใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ขอให้ส่งโครงร่างการวิจัย เอกสารคู่มือผู้วิจัย เอกสาร

รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคนของสถาบันที่ผู้ทำวิจัยสังกัด เอกสารชี้แจง

โครงการวิจัยและเอกสารยินยอม รวมทั้งเอกสารรายงานความปลอดภัยและรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์

และเอกสารอื่น ๆ ที่แพทยสภากำหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้

เพื่อให้แพทยสภาพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๒

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

นายกแพทยสภา

view

*

view