หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,992,086
Page Views 23,552,487
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

ทำไมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


กฎหมายรัฐ ธรรมนูญได้กำหนดหน้าที่ของบุคคลว่า บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภาษี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่าน ที่มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2552 คือวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 จึงขอนำประเด็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาปุจฉา -วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีข้อ กำหนดอย่างไร

วิสัชนา เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีข้อ กำหนดเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน โดยยังคงใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส บำนาญ แต่เพียงประเภทเดียว โดยไม่มีเงินได้ประเภทอื่น และเป็นคนโสดหรือผู้ที่ไม่มีคู่สมรสท่านต้องมีเงินได้เกินกว่า 50,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนท่านที่มีคู่สมรส และมีเงินได้ฝ่ายเดียวท่านต้องมีเงินได้เกินกว่า 100,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ทั้งนี้ ในกรณีที่ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ดังกล่าว ไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะมีเงินได้เป็นจำนวนเท่าใด หากมีเงินได้รวมกันไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ทั้งนี้ กรณีนายจ้างยื่นแบบแทนลูกจ้างให้ใช้แบบ ภ.ง.ด.92

2. สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน หรือมีเงินได้หลายประเภทรวมทั้งเงินได้จากการจ้างแรงงาน และเป็นคนโสดหรือผู้ที่ไม่มีคู่สมรสท่านต้องมีเงินได้เกินกว่า 30,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ส่วนท่านที่มีคู่สมรสท่านต้องมีเงินได้เกินกว่า 60,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

3. สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นคนต่างด้าวที่ทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ประกอบกิจการเป็น “สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค” (ROH) และเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการ เหมาในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้เป็นเวลา 4 ปีนับแต่วันที่เข้าทำงาน ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 95

ปุจฉา ทำไมผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิสัชนา เหตุผลของการที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้พอสรุปได้ดังนี้

1. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นหน้าที่ของบุคคลผู้มีเงินได้ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสำหรับพลเมืองดี ที่เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้มีการยื่นแบบตรงตามความเป็นจริง ไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือหนีภาษี

2. ในทางตรงกันข้ามหากท่านไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ตามที่กฎหมายกำหนด อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่ง ได้แก่ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และทางอาญา ได้แก่ ค่าปรับทางอาญา และโทษจำคุก

3. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นส่วนหนึ่งการแสดงความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อันเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างสำคัญ เราท่านจะได้เห็นว่า หลายหน่วยงานใช้การยื่นแบบเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เนื่องจากภาษีเงินได้กำหนดให้เป็นภาษีอากร ในประเภทที่ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเองว่ามีเงิน ได้ประเภทใด เป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละปี เมื่อคำนวณภาษีตามหลักเกณฑ์แล้วผู้มีเงินได้มีจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียเป็น เท่าใด เมื่อได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว จะต้องชำระเพิ่มเติมหรือมีสิทธิขอคืนภาษีเท่าใด จากนั้น กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานสรรพากรที่จะทำการประเมินความถูกต้องของจำนวนเงิน ภาษีที่ต้องเสียว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อันเป็นกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้มีเงินได้

ดังนั้นหากยื่นแบบ ภ.ง.ด. ด้วยความสุจริต ก็เป็นหลักประกันในเบื้องต้นว่า ท่านไม่มีภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมเนื่องจากการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน สรรพากร

4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้อาศัยร่มเงา และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข มีสัมมาอาชีพที่สุจริต อันจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

ปุจฉา การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มีประโยชน์อย่างไร

วิสัชนา ประโยชน์ของการเสียภาษีส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจที่เป็นนามธรรม เช่น

1. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเครื่องหมายของคนดีมี จริยธรรม โดยเฉพาะการยื่นแบบแสดงเงินได้โดยถูกต้องครบถ้วน ก็ยิ่งจะทำให้คลายความกังวลต่อการตรวจสอบโดยสังคม และเจ้าพนักงานสรรพากร อันเป็นแนวคิดเชิงบวก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีเงินได้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการมีความคิดที่ดีใน การปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กอปรด้วยความชอบธรรมเป็นนิจ

2. ความภาคภูมิใจนี้ สามารถถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังในระหว่างญาติสนิทมิตรสหาย โดยเฉพาะลูกหลานเพื่อปลูกฝังแนวความคิดหรือปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่ดีให้ แก่ลูกหลายของท่านผู้มีเงินได้ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นในครอบครัว

3. การที่ได้เสียภาษีเงินได้และภาษีอากรประเภท อื่นๆ นั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่ต่างไปจากการบริจาคหรือการเสียสละทรัพย์ในส่วนของตน ซึ่งโดยปกติทั่วไปถือเป็นของรักของหวง ซึ่งหากตัดใจเสียสละอย่างแท้จริง ก็เท่ากับได้ฝึกปฏิบัติธรรมไปในตัว

4. หากคนไทยทุกคนมีแนวคิดหรือทัศนคติในเชิงบวกกันทั้งหมด ก็จะรังสรรค์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีแต่ความสุขสงบร่มเย็น ไม่คิดเบียดเบียนกันและกัน

5. เม็ดเงินภาษีที่รัฐได้รับ ถูกนำกลับคืนสังคมในรูปของสาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การชลประทาน สวัสดิการด้านพลานามัย เช่น โรงพยาบาล ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก เช่น ตำรวจ ทหาร และบริการของรัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การส่งเสริมให้ประกอบสัมมาอาชีพอย่างเสรี เป็นต้น

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view