http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิด 6 ที่ปรึกษา สำนักงานประกันสังคม ฟันค่าตัว 28 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

เปิดข้อมูลสำนักงานประกันสังคมจ้าง“ที่ปรึกษา”สนุกมือ หมุนเวียน  6 คนให้คำแนะนำด้านบริหารความเสี่ยง ประมวลผล ลงทุนตราสาร ฟันค่าตัวกว่า 28 ล้าน  หยอดสถาบันการศึกษากว่า 54 ล้าน

              สำนักงานประกันได้ใช้เงินเกือบ 30 ล้านบาทในการจ้างที่ปรึกษา 6 คนเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารการลงทุนตั้งแต่ปี 2552  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  

               สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมาจนถึงปี 2554 สำนักงานประกันสังคมได้ใช้เงิน  28,607,800 บาทเพื่อจ้างที่ปรึกษาด้านการลงทุนและอื่นๆ ได้แก่

              1.น.ส.สุธีรา พิทยเมธี  จำนวน 1 ครั้ง  1,004,400 บาท  (30 ธ.ค. 51)

              2.นายรัชกฤษณ์พงศ์ เอกรังสรรค์  4  ครั้งจำนวน 6,785,800 บาท (ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง)

              3. นางสาวหทัยทิพย์ พิชัยภาพ  3  ครั้ง รวม 4,897,200 บาท   (ที่ปรึกษาด้านงานประมวลผลและบัญชีเงินลงทุน)

              4. นายเศรษฐ์ศิษฏ์ เขียนวิจิตร์  2 ครั้ง จำนวน 2,197,200 บาท (ที่ปรึกษาด้านการกำกับการลงทุน)

              5. นายเจริญ แซ่โง้ว   3 ครั้ง 6,895,200 บาท  (ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง)

              6. นายอรรถพล ยามะรัต 2 ครั้ง 2,334,000 บาท  (ที่ปรึกษาการลงทุนด้านตราสารทุน)

                นอกจากนี้ยังใช้เงิน 1,760,400 บาทเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30  ธ.ค.2551 โดยไม่ได้ระบุรายละเอียด

                สำนักข่าวอิศรารายงานว่า เงินจำนวนดังกล่าวไม่รวมการว่าจ้างสถาบันการศึกษาหลายแห่งเป็นที่ปรึกษา ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาอีก 54,575,161 บาท

                นายรัชกฤษณ์พงศ์ เอกรังสรรค์  เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

                ขณะเดียวกันยังใช้เงินอีกเกือบ 2 ล้านบาทในการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2554 

 

นายรัชกฤษณ์พงศ์ เอกรังสรรค์


นางสาวหทัยทิพย์ พิชัยภาพ


นายเศรษฐ์ศิษฏ์ เขียนวิจิตร์


นายเจริญ แซ่โง้ว


นายอรรถพล ยามะรัต

 

ที่มา:สำนักงานประกันสังคม , สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิด 6 ที่ปรึกษา สำนักงานประกันสังคม ฟันค่าตัว 28 ล้าน

view

*

view