http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

มรดกบาปรัฐบาลแม้ว บ.อุตฯขนมไทย เจ๊งยับ ขอเงิน ชำระบัญชี

จากสำนักข่าวอิสรา

มรดกบาปรัฐบาลแม้ว“บ.อุตสาหกรรมขนมไทย”เจ๊งยับ“ก.อุตสาหกรรม” ร่อนหนังสือหารือ“กฤษฎีกา”ขอให้ สสว.ในฐานะหุ้นใหญ่ช่วยหาเงินชำระบัญชี เจอตอกหน้า ไล่ ไปถามบอร์ดบริหาร สสว. 

       สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือ ที่ อก ๕๒๔๒/๑๓๔๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สรุปความได้ว่า

       คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีมติในการประชุมคณะ กรรมการ ครั้งที่ ๑ /๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ให้จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทในเครือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและสสว. ได้จัดส่งข้าราชการและพนักงานในสังกัดของทั้งสองหน่วยงานเข้าเป็นกรรมการผู้ มีอำนาจของบริษัทดังกล่าว และได้นำเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรหลักในการจัดการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต และจำหน่ายขนมไทยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นองค์กรหลักในการประชาสัมพันธ์การ บริโภคขนมไทยโดยไม่ได้มุ่งหวังกำไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อมา ได้เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนกระทั่งไม่มีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจจนต้องเลิกจ้างพนักงานไม่ สามารถดำเนินการต่อไปได้และต้องการปิดกิจการ แต่บริษัทอุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ก็ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามกฎหมายได้

       กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล สสว. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอหารือมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้

       ประเด็นที่ ๑ ภาระหนี้ที่บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ได้ก่อขึ้นจาก การดำเนินธุรกิจนั้น สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระหนี้หรือร่วมรับผิดกับบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัดหรือไม่ และรับผิดชอบในฐานะใดเพียงใด

       ประเด็นที่ ๒ หาก สสว. ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด มีความประสงค์จะช่วยเหลือบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด โดยจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สสว. จะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ และใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตราใด

       สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า 

       การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อใช้ใน กิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๔๑ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมตามมาตรา ๒๐ (๕) ๒แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ข้อเท็จจริงตามที่หารือมายังไม่ปรากฏว่า สสว. ได้เสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมพิจารณา 

       ซึ่งหากคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า มีปัญหาในการดำเนินการประการใดก็สามารถเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมเพื่อพิจารณาต่อไปได้ ในฐานะผู้กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา ๑๑ (๑๐) ๓แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

       ดังนั้น สมควรที่ สสว.จะได้หารือคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อน หากมีปัญหาข้อกฎหมายประการใด จึงหารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๔/๒๕๕๕) 

       สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด  จด ทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 ทุน 4 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ถือหุ้น  399,993 หุ้น หรือ 99.9982%  นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาเป็นกรรมการ 

       ปี 2550 สินทรัพย์  7,844,550.16  บาท  หนี้สิน  6,753,890.07  บาท   ขาดทุนสะสม 2,909,339.91 บาท  ปี 2551 เป็นต้นมา มิได้ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ผลประกอบการ บริษัท อุตสาหกรรม ขนมไทย จำกัด 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranew.org รวบรวม


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : มรดกบาปรัฐบาลแม้ว บ.อุตฯขนมไทย เจ๊งยับ ขอเงิน ชำระบัญชี

view

*

view