http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผ่าขุมทรัพย์ พีซีซี ผู้รับเหมาโรงพักเจ้าปัญหา คู่สัญญารัฐอื้อ 1.1 หมื่นล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

ผ่าขุมทรัพย์เครือ“พีซีซีฯ”ผู้รับเหมาสร้างโรงพักตำรวจเจ้าปัญหา เป็นคู่ค้าหน่วยงานรัฐ 6 แห่ง 1.1 หมื่นล้าน แฟลตนายสิบ ทบ. อาคาร ธปท. เสาไฟฟ้า กฟภ. “บ้านเอื้ออาทร”อื้อ 10,543 ล้าน

 

บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 396 หลัง วงเงิน 5,848 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ(แฟลต)จำนวน 163 แห่ง วงเงิน 3,709,880,000 บาท ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นคู่สัญญารับก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐกว่า 1 หมื่นล้านบาท 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นอกจากโครงการก่อสร้างก่อสร้างสถานีตำรวจ(ทดแทน) วงเงิน 5,848 ล้านบาท และก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ(แฟลต) วงเงิน 3,709,880,000 บาท บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ชื่อเดิมบริษัทœ กิจœการœร่วมœค้าœ พีœซีœซีœ จำกัด)œ ได้รับว่าจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กองทัพบก และ ธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 28 สัญญา คิดเป็นเงิน 10,804,539,317.41 บาท ประกอบด้วย

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) 25 สัญญา วงเงิน 10,543,703,199 บาท

กรมยุทธโยธาทหารบก กองทัพบก ก่อสร้างอาคารชุดนายสิบจำนวน 2 หลัง วงเงิน 144,780,000 บาท (31 มี.ค. 54)

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ จ้างปรับปรุงอาคาร 7 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ในปี 2552-2553 รวม 116,056,118.41 บาท (ดูตาราง)

ขณะที่บริษัทลูกของบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 2 บริษัท คือ

บริษัทœ พรœอสœเพœอริœตี้œคอนกรีตœ จำกัด เป็นผู้รับเหมาผลิตเสาไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นับจากปี 2545 เป็นต้นมารวม 34 สัญญา วงเงิน 132,590,805 บาท บริษัทœ พิบูลœย์œคอนกรีตœ จำกัด เป็นผู้รับเหมาผลิตเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คานคอนกรีตให้ กรมทางหลวง และกรมชลประทาน รวม 46 สัญญา วงเงินรวม 151,674,584 บาท

รวม 3 บริษัทในเครือพีซีซีฯ เป็นผู้รับเหมาหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อย 6 แห่ง 108 สัญญา วงเงินรวม 11,088,804,706.41 บาท (ไม่รวมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ชื่อเดิมบริษัทœ กิจœการœร่วมœค้าœ พีœซีœซีœ จำกัด)œ œจดœทะเบียนœก่อœตั้งœวันœที่œ 21 ธันวาœคมœ 2548 ทุนœแรกœตั้งœ 120 ล้านœบาทœ ต่อœมาœวันœที่œ 16 สิงหาคมœ 2549 เพิ่มœทุนœœเป็นœ 500 ล้านœบาทœ ที่œตั้งœเลขœที่œ 292/1 ถนนœเชียงœใหม่œ-ลำœปางœ ตำบลœป่าœตันœ อำเภอœเมืองœเชียงœใหม่œ จังหวัดœเชียงœใหม่œ มีœผู้œถือœหุ้นœ 10 คนœ แบ่งœเป็นœหุ้นœทั้งœหมดœ 120 หุ้นœ หุ้นœละœ 1 ล้านบาทœ œประกอบœด้วยœ

นายœธีรœยุทธœ เลิศœวัฒœนาœรักษ์œ 1 หุ้นœ นายœวิษณุœ วิเศษœสิงห์œ 1 หุ้นœ นายœจรูญœ อุดมœสิทธิœกุลœ 1 หุ้นœ นายœอิทธิœพลœ ธาราœเกษมœ 1 หุ้นœ นายœทรงœศักดิ์œ จันทร์œแสนœตอœ 1 หุ้น นางœกลิ่นœเกล้าœ มารœศรีœ 1 หุ้นœ บริษัทœ พรœอสœเพœอริœตี้œคอนกรีตœ จำกัดœ 72 หุ้นœ บริษัทœ พิบูลœย์œคอนกรีตœ จำกัดœ 24 หุ้นœ

ห้างœหุ้นœส่วนœ จำกัดœอุ่นœรุ่งœเรืองœกิจœวิศวœกรรมœ 17 หุ้นœ มีœนายœพิบูลœย์ œอุดมœสิทธิœกุลœ นายœธีรœยุทธœ เลิศœวัฒœนาœรักษ์œ นายœจรูญœ อุดมœสิทธิœกุลœ นายœวิœศณุ œวิเศษœสิงห์œ นายทรงœศักดิ์œ จันทร์œแสนœตอœ เป็นœกรรมœการœ
ณ วันที่ 9 กันยายน 2555 นายพิบูลย์ อุดมสิทธิกุล 250 หุ้น นายวิศณุ วิเศษสิงห์ 200 หุ้น นาย จตุรงค์ อุดมสิทธิกุล 50 หุ้น รวม 500 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 ล้านบาท

จากœการœตรวจœสอบœพบœว่าœ บริษัทœ พรœอสœเพœอริœตี้œคอนกรีตœ จำกัดœ จดœทะเบียนœก่อœตั้งœวันœที่œ 5 เมษายนœ 2544 ทุนœจดœทะเบียน 200 ล้านœบาทœ ผลิตœภัณฑ์œคอนกรีตœสำเร็จœรูปœ ที่œตั้งœเลขœที่œ 46/2 หมู่œที่œ 9 ตำบลœหินœกองœ อำเภอœเมืองœราชœบุรีœ จังหวัดœราชœบุรีœ กรรมœการœ นายœธีรœยุทธœ เลิศœวัฒœนาœรักษ์œ นายœจรูญœ อุดมœสิทธิœกุลœ ผู้œถือœหุ้นœนายœธีรœยุทธœ เลิศœวัฒœนาœรักษ์œ 50,000 หุ้นœ น.œส.œกมลœรัตน์œ อุดมœสิทธิœกุลœ 14,000 หุ้นœ นายœจœรุœญœ อุดมœสิทธิœกุลœ 50,000 หุ้นœ น.œส.œเผดียงœสาวœ ทองœลิ่มœ 14,000 หุ้นœ น.œส.œจรีœภรœณ์ œบุญœเปลื้องœ 14,000 หุ้นœ และœน.œส.œเกœษศิœรินœทร์ œชูœสันติœสุขœ 14,000 หุ้นœ รวมœ 170,000 หุ้นœ ๆละœ 1,000 บาทœ

ขณะœที่œ บริษัทœ พิบูลœย์œคอนกรีตœ จำกัดœ จดœทะเบียนœก่อœตั้งœวันœที่œ 21 กรกฎาคมœ 2535 ทุนœจดœทะเบียนœ 125 ล้านœบาทœ ประกอบœธุรœกิจœผลิตœภัณฑ์œคอนกรีตœเพื่อœใช้œในœการœก่อœสร้างœ ที่œตั้งœเลขœที่œ 263/1 หมู่œที่œ 10 ตำบลœแม่œแฝกœ อำเภอœสันœทรายœ จังหวัดœเชียงœใหม่œ กรรมœการœ นายœวิœศณุ œวิเศษœสิงห์œ นายœจตุรงค์œ อุดมœสิทธิœกุลœ นางœกลิ่นœเกล้าœ มารœศรีœ นายœเสริมœสิทธิ์œ ขันœไชยœ นายœอิทธิœพลœ ธาราœเกษมœ โดยœนายœ จตุรงค์œ อุดมœสิทธิœกุลœ ถือœหุ้นœใหญ่œ ปัจจุบัน นายอิทธิพล ธาราเกษม ถือหุ้นใหญ่

ส่วนœห้างœหุ้นœส่วนœจำกัดœ อุ่นœรุ่งœเรืองœกิจœวิศวœกรรมœ จดœทะเบียนœก่อœตั้งœวันœที่œ 26 มกœราคœมœ 2527 ทุนœจดœทะเบียนœ 3,500,000 บาทœ รับœเหมาœก่อœสร้างœอาคารœบ้านœเรือนœ ที่œตั้งœเลขœที่œ 292/1 ถนนœเชียงœใหม่œ-ลำœปางœ ตำบลœป่าœตันœ อำเภอœเมืองœเชียงœใหม่œ จังหวัดœเชียงœใหม่œ ผู้œมีœอำนาจœทำœการœแทนœกิจœการœนายœพิบูลœย์ œอุดมœสิทธิœกุลœ หุ้นœส่วนœนายœจรูญœ อุดมœสิทธิœกุลœ และœนายœวิœศณุ œวิเศษœสิงห์œ บริษัท บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด แจ้งผลประกอบการ ปี 2554 รายได้ 1,704,698,357 บาท กำไรสุทธิ 13,361,946 บาท

บริษัทœ พรœอสœเพœอริœตี้œคอนกรีตœ จำกัด ปี 2554 รายได้ 820,892,216 บาท กำไรสุทธิ 22,040,052 บาท

บริษัทœ พิบูลœย์œคอนกรีตœ จำกัดœ ปี 2554 รายได้ 407,862,830 บาท กำไรสุทธิ 7,777,907 บาท

 

ที่มา: ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผ่าขุมทรัพย์ พีซีซี ผู้รับเหมาโรงพัก เจ้าปัญหา คู่สัญญารัฐ หมื่นล้าน

view

*

view