http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

เงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้
ปุจฉา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีจากประมาณการกำไรสุทธิเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มภาษีหรือไม่ อย่างไร
วิสัชนา กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ “เงินเพิ่ม” ในกรณีต่างๆ ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิตามมาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร ล่าช้า ให้เสียเงินเพิ่มอีก 20% ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามแบบ ภ.ง.ด.51 ดังกล่าว
2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แต่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.50 ให้เสียเงินเพิ่ม 20% ของกึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.50
3. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลพบว่ามีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีนั้นที่ต้องเสียเป็นจำนวนเท่าใด ให้บริษัทหรือห้างหุุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียเงินเพิ่ม 20% ของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามผลการตรวจสอบนั้น
4. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน 25% ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นตามแบบ ภ.ง.ด.50 หรือตามผลการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20% ของภาษีที่ชำระขาด
อนึ่ง เงินเพิ่มภาษีดังกล่าว อาจลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้แก่ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542 ดังนี้
1.กรณีบุคคลที่จะต้องเสียเงินเพิ่มได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยมิได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องให้เสียในอัตราและตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ถ้าชำระภายใน 2 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ
ถ้าชำระภายหลังพ้น 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ
2. กรณีอื่นๆ ไม่เสียร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด คือ ร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ชำระล่าช้าหรือขาดจำนวนดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ชำระล่าช้าเกินกว่า 13 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

view

*

view