http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เผยงบฯจ้างที่ปรึกษาโครงการ ก.มหาดไทยลิ่ว4.3 พันล้าน

เผยงบฯจ้างที่ปรึกษาโครงการ ก.มหาดไทยลิ่ว4.3 พันล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

หน่วยงานสังกัด ก.มหาดไทยจ้างที่ปรึกษาโครงการ 3 ปี 4.3 พันล้าน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะมากสุด 2.8 พันล้าน ต่างประเทศ 166 ล้าน “จารุพงศ์”แจง“วัชระ”เน้นโปรเจ็กต์ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญระดับสูง 

22082013001

 

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตอบกระทู้ถามของนายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรณีงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับแผนงาน โครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยและรัฐวิสาหกิจในสังกัด  ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ – ๒๕๕๖ โดยระบุว่า มีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลในส่วนของกลุ่มงาน วิชาชีพทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานวิชาชีพเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ – ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๔๑,๙๑๐,๕๕๓.๒๔ บาท โดยจำแนกออกเป็น 

๑. กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป จำนวน ๑,๓๙๕,๓๒๗,๘๗๕.๓๗ บาท

๒. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน ๒,๘๐๑,๘๘๗,๓๕๙.๘๗ บาท

๓. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑๔๔,๖๙๕,๓๑๘.๐๐ บาท

สำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ - ๒๕๕๖ มีการจ้างที่ปรึกษา  กลุ่มงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๔๖๗,๒๘๗.๙๗ บาท

นายจารุพงศ์ ตอบอีกว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายและมาตรการที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาโดยการ เน้นย้ำให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่จะดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆต้องจ้างในลักษณะที่โครงการนั้นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญระดับสูง และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเกินความสามารถของส่วนราชการ หน่วยงาน ที่จะดำเนินการได้ กอปรกับได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้กระทู้ถามของนายวัชระมีรายละเอียดดังนี้ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับแผนงาน โครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้จัดทำแผนงาน โครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาของสังคมที่สลับซับซ้อน และส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัด ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาแผนงาน โครงการที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานประจำ เช่น การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การควบคุมและจัดการก่อสร้าง การศึกษาวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อจัดทำนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหา แผนการดำเนินงานในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การจัดทำแผนโครงสร้างขององค์กร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การทำแผนหลักการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่เฉพาะ การจัดทำแผนหลักในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ การจัดทำระบบดำเนินธุรกิจ และระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กร การศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพื่อจัดทำแผนการลงทุนดำเนินโครงการ การตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม การจัดการและบริหารโครงการ (ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง) การสำรวจข้อมูลทางวิชาการ การจัดทำแผนหลักและการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ ซึ่งจำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระและหรือ ที่ปรึกษานิติบุคคล และหรือว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ในการว่าจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว ต้องใช้จ่ายงบประมาณในการว่าจ้างตามระเบียบของทางราชการกำหนดและทราบว่า หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดบางแห่งของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มีการว่าจ้างที่ปรึกษาโดยมิได้มอบหมายภารกิจให้ดำเนินการในเรื่องใด ๆ ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณของทางราชการโดยไม่จำเป็น และอาจเป็นช่องทางในการทุจริตงบประมาณแผ่นดินได้ จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลได้ใช้เงินจ่ายงบประมาณในแต่ละปีในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระและหรือ ที่ปรึกษานิติบุคคลในส่วนของกลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖เป็นจำนวนเงินเท่าใด หน่วยงานใดหรือรายชื่อบริษัทใด (โดยแยกตามกลุ่มงาน) ขอทราบโดยละเอียด

๒. รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีในการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศชื่อ อะไร (ถ้ามี) ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด ในส่วนของกลุ่มงานบริหารจัดการ กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงินและสถาปนิก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงินเท่าใด (โดยแยกตามกลุ่มงานและกลุ่มวิชาชีพ) ขอทราบโดยละเอียด

๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

วัชระ เพชรทอง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์


“ปู” เผยเอง งบพีอาร์กลาโหม 4 ปี ใช้ 33 ล้าน-ทบ.มากสุด

จากสำนักข่าวอิสรา

ยิ่งลักษณ์” ตอบกระทู้ถาม ส.ส.ปชป. ปมงบประชาสัมพันธ์กลาโหม เผยระหว่างปี 2553-2556 ใช้กว่า 33 ล้าน กองทัพบกใช้มากสุด 30 ล้าน

pou defence1

(ภาพประกอบจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุึรกิจ)

น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม (กห.) ได้ตอบกระทู้ถามนายวัชระ เพชรทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การใช้งบประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลาโหม ระหว่างปี 2553-2556 โดยรายละเอียดปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 ก.ย.2556 ดังนี้

งบ ประชาสัมพันธ์ที่ กห.ใช้ระหว่างปี 2553-2556 รวมทั้งสิ้น 33,723,063 บาท แบ่งเป็นปี 2553 รวม 8,124,550 บาท ปี 2554 รวม 5,548,231 บาท ปี 2555 รวม 7,819,401 บาท และปี 2556 รวม 12,130,881 บาท

แยก ตามหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ 560,000 บาท กองบัญชาการกองทัพไทย ใช้ 3,200,000 บาท กองทัพบก (ทบ.) ใช้ 30,067,943 บาท สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ใช้ 2,214,500 บาท และองค์การทหารผ่านศึก ใช้ 120,620 บาท โดยกรมราชองครักษ์ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และบริษัท อู่ กรุงเทพ ไม่ใช้แม้แต่บาทเดียว

เจาะ ลึกไปยังหน่วยงานใต้สังกัด กห.ที่ใช้งบประสัมพันธ์ระหว่างปี 2553-2556 มากที่สุด ได้แก่ ทบ. ที่ใช้รวม 30,067,943 บาท           

โดยปี 2553 ใช้ 6,958,550 บาท แบ่งเป็น 1.สิ่งพิมพ์ 5,576,150 บาท 2.โทรทัศน์ 578,700 บาท 3.สื่อวิทยุกระจายเสียง 801,700 บาท

ปี 2554 ใช้ 4,924,631 บาท แบ่งเป็น 1.สิ่งพิมพ์ 2,919,231 บาท 2.โทรทัศน์ 1,282,400 บาท 3.สื่อวิทยุกระจายเสียง 723,000 บาท

ปี 2555 ใช้ 5,942,881 บาท แบ่งเป็น 1.สิ่งพิมพ์ 2,764,031 บาท 2.โทรทัศน์ 2,455,850 บาท 3.สื่อวิทยุกระจายเสียง 723,000 บาท

และปี 2556 ใช้ 10,561,881 บาท แบ่งเป็น 1.สิ่งพิมพ์ 7,194,031บาท 2.โทรทัศน์ 2,685,850 บาท 3.สื่อวิทยุกระจายเสียง 482,000 บาท.


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : งบฯจ้างที่ปรึกษาโครงการ ก.มหาดไทย ลิ่ว 4.3 พันล้าน

view

*

view