http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

FTA Watchชี้แก้ม.190ตัดตอนอำนาจปชช.

FTA Watchชี้แก้ม.190ตัดตอนอำนาจปชช.

จาก โพสต์ทูเดย์

FTA Watchชี้แก้ม.190ตัดตอนอำนาจปชช.

เอฟทีเอว็อทช์ อัดรัฐสภาล้มเหลวเหตุแก้รธน.190 ชี้ ตัดตอนอำนาจประชาชน ทำลายระบบตรวจสอบ

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ว่าด้วยลักษณะหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา หลังจากที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติแก้ไขในวาระ 2 เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยในแถลงการณ์มีเนื้อหาดังนี้

"ตามที่การประชุมของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 16 ต.ค. โดยเสียงข้างมากแก้ไขเนื้อหาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ม.190 โดยมีสาระการแก้ไขที่สำคัญ คือ

1. ตัดลดประเภทหนังสือสัญญาที่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอย่างมีนัย สำคัญออกไปให้เหลือเพียง (หนึ่ง) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตดินแดน (สอง) หนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ (สาม) จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และ (สี่) หนังสือสัญญาที่มีบทให้เปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน

2. เพิ่มอำนาจรัฐบาล ให้ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญา ไม่ต้องเสนอ “กรอบการเจรจา” ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

ผลสรุปจากการแก้ไขมาตรการ 190 ดังกล่าว สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบรัฐสภาไทยที่มุ่งเป้าหมายการเอาชนะทางการเมือง เป็นที่ตั้งโดยอ้างเสียงข้างมากในรัฐสภาเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรม ไม่ได้ยึดถือข้อมูล เหตุผล และไม่ได้สำเหนียกถึงสถานการณ์ปัญหา ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการเร่งทำหนังสือสัญญาความตกลงระหว่างประเทศ ซ้ำยังเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตยที่เห็นหัวประชาชนอย่างไร้สำนึก

บทบัญญัติในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการเจรจา สร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และเป็นกลไกสร้างระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่าย นิติบัญญัติเพื่อให้ผลจากการทำหนังสือสัญญาเกิดประโยชน์โดยรวมมากที่สุดต่อ ประเทศชาติ นอกจากนี้คณะเจรจายังสามารถใช้ “กรอบเจรจา”ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาได้ อีกด้วย บทบัญญัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่อารยประเทศต่างๆ ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

อนึ่ง ปัญหาความยุ่งยาก ล่าช้า การมีหนังสือสัญญาจำนวนมากต้องเสนอไปสู่รัฐสภาโดยอ้างว่าต้องปฏิบัติตาม มาตรา 190 นั้น มีรากฐานสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ (หนึ่ง) การไม่จัดทำกฎหมายลูกรองรับมาตรา 190 ออกมาใช้บังคับ ซึ่งในรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่าให้ดำเนินการโดยเร็วภายใน เวลา 1 ปีนับจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จตั้งแต่ปี 2552 (สอง) การใช้มาตรา 190 เป็นเครื่องมือต่อสู้กันทางการเมืองมากเกินไป ซึ่งทั้งสองสาเหตุสามารถแก้ไขได้โดยไม่จำเป็นต้องเบียดขับประชาชนออก จากกระบวนการหรือลดทอนความโปร่งใสแต่อย่างใด

ผลจากการแก้ไขมาตรา 190 จะทำให้หนังสือจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ความตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ความตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ไม่ต้องผ่านกระบวนการเสนอ “กรอบการเจรจา” เป็นการทำลายกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล การมีส่วนร่วม ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งในระบอบการเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ ทุกฝ่ายกำลังเรียกร้อง เป็นการจำกัดพื้นที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้ประชาชน ผู้เดือดร้อนต้องใช้ท้องถนนหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆ เป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองแทน

การแก้ไขมาตรา 190 ครั้งนี้ เป็นเพียงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนัก(การเมือง)ประชาธิปไตยแต่ปาก กลุ่มทุนครอบชาติ และฝ่ายข้าราชการประจำล้าหลัง ที่ต้องการปลดเปลื้องภาระในการปฏิบัติตามกฎกติกาเพื่อการสร้างธรรมาภิบาลใน กระบวนการเจรจาจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ขอไว้อาลัยแด่มาตรา 190 ระบบรัฐสภา และประชาธิปไตยไทย"


'อภิสิทธิ์'ลั่นการมีส่วนร่วมประชาชนถูกตัดออก

อภิสิทธิ์"ระบุการรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนถูกตัดออกในร่างแก้รธน.ม.190 ย้ำข้อตกลงศก. พลังงาน ไม่เข้าสภา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์รายการฟ้าวันใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์บลูสกายชาแนล ถึงการแก้ไขรัฐธรรม นูญมาตรา 190 ว่า หลายคนหดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะมีอะไรที่แปลกพิสดาร แต่เกิดขึ้นจนได้ในมาตราหลัก ซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ประธานรัฐสภาขอให้สมาชิกรัฐสภาลงมติมาตรา 3 ทีละวรรค รวมทั้งถามสมาชิกว่าเอาตามกรรมาธิการฯแก้ไขหรือไม่ ตามปกติถ้าสมาชิกเห็นตามคณะกรรมาธิการฯ ก็จบและถ้าไม่เอาตามก็ลงคะแนน ทำให้พวกตนรู้สึกงงแต่เข้าใจไม่รู้ว่าโผมาจากไหนจะลงคะแนนเป็นวรรค

ทั้งนี้สรุปได้ว่าต่อไปนี้ข้อตกลงทางเศรษฐกิจ เรื่องพลังงาน ทรัพยากร จะไม่นำเข้าสภาฯแล้ว และในมาตรา 190 เหลือแค่เรื่องเอฟทีเอ เมื่อเจรจาเสร็จจะขอความเห็นชอบรัฐสภา โดยที่รัฐสภาไม่รู้ว่ามีการเจรจาอะไรบ้างและบทบัญญัติการเยียวยา การรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชน ถูกตัดออกหมด ส่วนเขตการเจรจาการค้าเสรีไม่เหมือนเดิม เพราะจะไม่มีการแจ้งต่อรัฐสภาว่ากรอบการเจรจามีเรื่องอะไรบ้าง ถือว่าเป็นทางเลือกเลวร้ายที่สุดและเลวร้ายกว่าที่จินตนาการไว้ ยืนยันว่าการที่ทุ่มเทแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ลิดรอนอำนาจประชาชน ทั้งที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตย แต่กลับบอกว่าประชาชนอย่ายุ่ง

อย่างไรก็ตามวิปฝ่ายค้านและฝ่ายกฎหมายจะพิจารณากระบวนการพิจารณาเรื่องนี้ โดยเฉพาะการลงมติมิชอบว่าเข้าเงื่อนไขส่งให้ศาลตีความหรือไม่


โต้ปชป.แก้รธน.ม.190เพื่อความคล่องตัว

อดีตรมว.พลังงานระบุแก้รธน.ม.190 เพื่อความคล่องตัวการดำเนินงานของรัฐบาล ย้ำรอสภาอนุมัติทุกเรื่องใช้เวลานานเกินไป

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน ในฐานะคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 เป็นเรื่องจำเป็น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของรัฐบาลทุกรัฐบาลในการเจรจากับต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อกำลังจะเข้าสู่เออีซีที่มีรายละเอียดที่จะต้องตกลงกันอีกมาก หากรอให้สภาฯ อนุมัติทุกเรื่องจะใช้เวลานานเกินไป ดังนั้นควรให้สภาฯ อนุมัติเฉพาะเรื่องที่สำคัญๆ เท่านั้น สำหรับกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พูดพาดพิงถึงผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนั้น

อยากให้นายอภิสิทธิ์ ชี้แจงด้วยว่า กรณีที่กัมพูชาแจ้งเป็นเอกสารว่า รัฐบาลที่แล้วที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ขอไปเจอกับรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ถึง 2 ครั้งคือที่ฮ่องกงในวันที่ 1 ส.ค. 2552 และที่คุนหมิงในวันที่ 16 ก.ค. 2553 โดยอ้างว่าได้รับมอบหมายจากนายอภิสิทธิ์ให้มาเจรจา ทั้งๆ ที่มีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่ในขณะนั้น มีรายละเอียดการเจรจาอย่างไร ทำไมต้องแอบเจรจา และมีการเรียกร้องผลประโยชน์หรือไม่ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลกัมพูชาไม่ชอบนายอภิสิทธ์และนายสุเทพอย่างมากใช่หรือไม่

นายพิชัย กล่าวอีกว่า ความจำเป็นในการเจรจาเพื่อนำก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนมาพัฒนาร่วมกันนั้น จะทำให้เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ประเทศ โดยไทยจะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะมีความพร้อมมากกว่า และจะทำให้ไทยมีความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มขึ้น โดยทบวงพลังงานระหว่างประเทศหรือไออีเอ ออกมาเตือนแล้วว่า อีก 22 ปีไทยจะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงทางพลังงานมากที่สุด เพราะก๊าซที่ขุดในอ่าวไทยจะหมด จะต้องนำเข้าก๊าซและน้ำมันเกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานมาเพิ่ม อยากให้พรรคประชาธิปัตย์ปฏิรูปตัวเองและพัฒนาทางความคิดตามที่นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอ ขอให้เห็นประโยชน์ของชาติมากกว่าจะเล่นการเมืองอย่างเดียว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : FTA Watch แก้ม.190 ตัดตอนอำนาจปชช.

view

*

view