http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

7องค์กรอิสระตั้งภาคีคุ้มครองคนดี

จาก โพสต์ทูเดย์

7องค์กรอิสระตั้งภาคีคุ้มครองคนดี

7องค์กรอิสระตั้งภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน  ขยายผลครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศ 

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาการ น.ส.พ.ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับอีก 6 องค์กรอิสระ ในภารกิจสำคัญ ที่จะปกป้องคุ้มครองคุณธรรม และจริยธรรมทั้งในแง่ตัวบุคคล และสถาบัน  โดยจัดตั้งในรูปขององค์กรร่วม ใช้ชื่อว่า “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน”  ภาคีเครือข่ายดังกล่าว  จะร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อนพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดินอย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ส่งเสริมการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรภาคีเครือข่าย อีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับ ดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม

"เรามีข้าราชการ ผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตจำนวนมาก ที่ทำงานอย่างตรงไป ตรงมา และถูกกลั่นแกล้งถูกฟ้อง  ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม เช่นกรณีของคุณถวิล เปลี่ยนศรี เลขาฯสมช. คุณสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการปิดบัญชีสินค้าเกษตรโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย ทีดีอาร์ไอ คุณณัฎฐา โกมลวาทิน พิธีกรไทยพีบีเอส ที่ถูก กสทช.ฟ้อง คนเหล่านี้จะต้องไม่โดดเดี่ยว และคนอื่นๆ ก็ต้องมีความมั่นใจในการทำหน้าที่เพื่อสร้างสังคมที่มีธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องหวั่นเกรงภัยคุกคามใดๆ ด้วย"นายจักร์กฤษ กล่าว

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ในบทบาทของ สภาการ นสพ.ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรหลักและเป็นผู้นำในการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมสื่อ การร่วมมือกับอีก 6 องค์กรครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ องค์กรสมาชิกสภาการ นสพ.จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ภารกิจของภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน ให้เป็นที่ปรากฏและเป็นที่ตระหนักรับรู้ของสังคมต่อไป

สำหรับองค์กร ที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน” ประกอบด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นางบัญญัติ ทัศนียะเวช ที่ปรึกษาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า การรวมตัวกันในรูปภาคีครั้งนี้ จะช่วยปกป้อง คุ้มครองคนดีในองค์กรต่างๆ ซึ่งถูกกระทำ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกโยกย้าย จากการปฎิบัติงาน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและไปกระทบกับผู้ที่มีอำนาจ คนเหล่านี้จะไม่ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูแล ใส่ใจจากสังคม

รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน เปิดเผยว่า งานสำคัญของภาคี นอกจากงานส่งเสริม และสนับสนุนแล้ว เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสังคม ภาคีจะร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมยกย่องคุ้มครองคนดี และองค์กรที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย และเสริมสร้างพลังผลักดันให้เกิดคนดี และองค์กรที่ดีเพิ่มขึ้น โดยขยายผลไปในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : 7องค์กรอิสระ ภาคีคุ้มครองคนดี

view

*

view