http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่(2)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ในสัปดาห์นี้ขอนำประเด็นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่รัฐบาลได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฏีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มาปุจฉา- วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา ตามที่คอลัมน์ “ไขปัญหาภาษี” เรื่องการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ โดยระบุว่าสามารถนำอัตราภาษีดังกล่าว ไปปรับใช้ได้เลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 แต่ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมสรรพากร รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ก็ให้ความเห็นตรงกันว่ายังไม่ให้หักตามกฎหมายใหม่ เพราะพระราชกฤษฎีกาฯ ยังไม่ออก ตอนนี้มีปัญหาว่าจะต้องยื่นแบบในเดือนพฤศจิกายนแล้ว และผู้บริหารไม่ยอมจะให้หักตามกฎหมายใหม่นั้นต้องทำอย่างไรคะ ช่วยตอบให้ด่วนนะคะ

วิสัชนา เกี่ยวกับการใช้บังคับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามร่างพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าว ผมมีความเห็นดังนี้
1.โดยทั่วไป กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บางฉบับในส่วนที่กฎหมายเป็นคุณ ก็ให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังได้
2.ตามเจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่ ครม. มีมติอนุมัติตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ก็เพื่อลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เป็นเวลาสองปี เพื่อจักได้มีเวลาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และใช้บังคับเป็นการถาวรสืบไป จึงกำหนดให้ลดเป็นการชั่วคราวดังกล่าว เนื่องจากตามธรรมเนียมในการแก้ไขอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด แม่บทเพื่อแทนที่กฎหมายเดิมทุกขั้นเงินได้ ซึ่งเป็นการง่ายที่จะอธิบาย แต่ครั้งนี้ การแก้กฎหมายแม่บท คือ ประมวลรัษฎากรเป็นไปได้ยากลำบากดังที่ปรากฏ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว
3.การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว มีผลใช้ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 จึงเป็นกฎหมายที่เป็นคุณต่อผู้เสียภาษี ดังนั้นจะช้าจะเร็วก็ต้องใช้อัตราใหม่เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2556 อย่างแน่นอน
4.เกี่ยวกับการคำนวณหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย โดยเฉพาะกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น ตามเจตนารมณ์ เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี

ดังนั้น การนำอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฯ มาปรับใช้สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หรืออย่างช้าเดือนธันวาคม ย่อมเป็นกรณีที่สมเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง จึงสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่(2)

view

*

view