http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่(4)

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่(4)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฏีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา ขอสอบถามเรื่องการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 575) ระบุว่า
(1) เงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 5
(2) เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลงจากร้อยละ 10 ให้เหลือร้อยละ 5 สำหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10
(3) เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลงจากร้อยละ 20 ให้เหลือร้อยละ 15 สำหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20
(4) เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลง จากร้อยละ 30 ให้เหลือร้อยละ 25 สำหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 30
(5) เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลงจากร้อยละ 37 ให้เหลือร้อยละ 35
ใน (1) (2) สรุปว่าผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-300,000 บาท เสียอัตราร้อยละ 5 และมีเงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท เสียอัตราร้อยละ 10 ใช่หรือไม่ สำหรับการยกเว้นภาษีผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 0-150,000 บาท ไม่มีแล้วใช่หรือไม่

วิสัชนา ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (1) สำหรับบุคคลธรรมดา ของบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 ดังกล่าว เท่านั้น

สำหรับการยกเว้นเงินได้สุทธิสำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 ก็ยังคงมีอยู่ต่อไปครับ เป็นผลให้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ และส่วนที่ได้รับยกเว้นเป็นไปตามตารางสรุปอัตราภาษีเงินได้ที่แนบท้ายนี้

ดังนั้น ตามตารางสรุปชั้นแรกที่ระบุว่ายกเว้นนั้น มิใช่การยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 หากแต่เป็นการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่(4)

view

*

view