http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

หลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ในช่วงเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2556

ที่กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้และคำนวณภาษีพร้อมทั้งชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 จึงขอนำประเด็นหลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ครับ

ปุจฉา ขอให้ทบทวนหลักการทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า กำหนดไว้อย่างไร

วิสัชนา มีหลักการทั่วไปในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังต่อไปนี้

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่จัดเก็บจากฐานรายได้ของผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและหน่วยทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำ หรือเนื่องจากกิจการที่ทำ หรือเนื่องจากทรัพย์สิน โดยจัดเก็บจากเงินได้พึงประเมินทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดยกเว้นไว้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้นั้น

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่จัดเก็บจากฐานเงินได้พึงประเมิน ทั้งจากแหล่งเงินได้ในประเทศ และแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ โดยนำมาบัญญัติเป็นหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร

3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรง (Direct Tax) ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องรับ ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้เองทั้งสิ้น ไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยังบุคคลอื่น โดยเฉพาะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้สุทธิอันเป็นเครื่องวัดความสามารถของผู้มีเงินได้ นั้น หากผู้มีเงินได้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร หรือค่าใช้จ่ายจริงผู้มีเงินได้จะนำค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชำระมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณเงินได้สุทธิไม่ได้

4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีอากรประเมิน ตามบทบัญญัติมาตรา 14 ประกอบมาตรา 38 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้ผู้ต้องเสียภาษีหรือผู้นำส่งภาษีมีหน้าที่ยื่นรายการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อแสดงว่ามีรายได้หรือรายรับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีเป็นจำนวนเท่าใด คิดเป็นจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งเท่าใด และให้เจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินความถูกต้องของจำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนำส่ง และการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรของต้องเสียภาษีหรือผู้นำส่งภาษี เพื่ออำนวยให้เกิดความเป็นธรรมในการเสียภาษีอากร

5. หน่วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นหน่วยภาษีย่อยที่สุด ดังนั้น เมื่อเงินได้ใดๆ ที่ได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจากเงินได้ที่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก อาทิ ส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือเงินได้จากกองมรดกที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือเงินได้จากการให้โดยเสน่หา หรือเงินได้จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกัน

6. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากจัดเก็บตามหลักความสามารถแล้ว ยังจัดเก็บตามหลักความมั่งคั่ง หรือจากการมีเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 0.5% ของเงินได้พึงประเมินอีกด้วย

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : หลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

view

*

view