http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (1)

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (1)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยแยกพิจารณาผู้มีหน้าที่เสียภาษีและผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการมาปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง

วิสัชนา ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลธรรมดาและหน่วยทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินในระหว่างปีภาษีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เฉพาะปีภาษีที่เงินได้เท่านั้น

1. บุคคลธรรมดา หรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี หรือกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล

ปุจฉา มีการจำแนกผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ไว้อย่างไร

วิสัชนา ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสภาพบุคคลหรือมีชีวิตอยู่ตราบจนถึงสิ้นปีภาษี หรือวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปีภาษีนั้นๆ ประกอบด้วย

1. ผู้มีเงินได้เป็นผู้มีความสามารถ หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ให้ผู้มีเงินได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้โดยตนเอง (มาตรา 56 วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร)

2. กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้มีคู่สมรสโดยสามีหรือภริยาเป็นผู้มีเงินได้ แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีนั้นหรือไม่ ให้สามีหรือภริยาฝ่ายที่มีเงินได้นั้นเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้โดยตนเอง (มาตรา 56 วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร)

3. กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้มีคู่สมรส และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ นั้น นับแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นมา ให้ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นรายการเงินได้ในส่วนของตน เว้นแต่ จะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้เป็นอย่างอื่น

4. กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้เยาว์ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้แทนผู้เยาว์ (มาตรา 57 และมาตรา 62 แห่งประมวลรัษฎากร) เว้นแต่ในกรณีที่บุตรผู้เยาว์ ไม่ว่าจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมก็ตาม เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ตามมาตรา 40 (4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็น เงินได้ของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี (มาตรา 40 (4)(ข) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร)

5. กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการ และเสียภาษีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ดังกล่าว (มาตรา 57 และมาตรา 62 แห่งประมวลรัษฎากร)

6. กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการ และเสียภาษีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ดังกล่าว (มาตรา 57 และมาตรา 62 แห่งประมวลรัษฎากร)

7. กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการ และเสียภาษีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ (มาตรา 57 แห่งประมวลรัษฎากร)

8. กรณีผู้มีเงินได้ที่ตั้งตัวแทนจัดการทรัพย์สิน หรือผู้รับประโยชน์จากทรัสต์ ให้ตัวแทนหรือทรัสต์เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการ และเสียภาษีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ (มาตรา 62 แห่งประมวลรัษฎากร)

9. กรณีผู้มีเงินได้ดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดปีภาษี แต่ได้ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้มีการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้แทน (มาตรา 57 ทวิ และมาตรา 62 แห่งประมวลรัษฎากร)

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (1)

view

*

view