http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (3)

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (3)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา ตามประมวลรัษฎากร กำหนดผู้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้อย่างไร

วิสัชนา ได้มีการกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าบุคคลต่างๆ ดังกล่าวจะมีเงินได้พึงประเมินประเภทใดในหน้าที่ตำแหน่งงานหรือกิจการที่กำหนดนั้น

1. บุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศมีอยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499)

2. เจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญ ขององค์การสหประชาชาติหรือทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศไทยในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง (มาตรา 4 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500)

3. บุคคลในคณะทูต บุคคลในคณะกงสุล และบุคคลที่ถือว่าอยู่ในคณะทูตตามความตกลง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน (มาตรา 4 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500)

4. บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลได้ทำไว้ หรือจะได้ทำกับรัฐบาลต่างประเทศ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505)

5. บุคคลที่มีสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการเข้ามาประกอบกิจการเกี่ยวกับการบำรุงรักษายุทธปัจจัย และงานที่เกี่ยวข้องในราชอาณาจักรโดยเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษายุทธปัจจัยและงานที่เกี่ยวข้องในราชอาณาจักรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น (คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ 79/2515 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2515)

6. บุคคลตามที่กำหนดไว้ ในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีเมส) เกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่

(1) ผู้อำนวยการซีเมส หรือพนักงานใด ๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทำการแทนผู้อำนวยการซีเมส

(2) พนักงานระหว่างประเทศซึ่งมีชื่อส่งไป และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของไทยที่เหมาะสมแล้วโดยได้รับยกเว้นภาษีจากทางตรงทั้งปวงสำหรับเงินเดือน และรายได้ซึ่งองค์การซีเมสได้จ่ายให้

(3) ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา นอกจากพนักงานของซีเมสผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อซีเมส

7. กรณีสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือกองทุนที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยกระทรวง ทบวง กรม เพื่อกระทำกิจการตามนโยบายของทางราชการ โดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ถ้ามีเงินเหลือก็จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ประกอบการ และกรรมการ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือกองทุน หรือคณะกรรมการดังกล่าว มิได้รับเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินนอกเหนือจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีดังกล่าวถือได้ว่า สำนักงาน หรือหน่วยงานหรือกองทุนที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะกรรมการดังกล่าว ทำหน้าที่แทนกระทรวง ทบวง กรม และผู้ประกอบการ จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร (คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 24/2536)

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (3)

view

*

view