http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดเสรีทางการเงิน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ พร้อมรับ AEC หรือยัง โดย ณกฤช เศวตนันท์ Thai.attorney@hotmail.com

ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน หรือ ASEAN Finance Ministers Meeting : AFMM ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ณ กรุงเนย์ปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประธานนั้น มีความคืบหน้าที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนของการเงินการคลังของอาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตลอดช่วงปีที่ผ่านมา

การประชุม AFMM ที่ผ่านมานั้น ตัวแทนจากประเทศอาเซียนได้หารือถึง แผนการรวมตัวด้านนโยบายและระบบการเงินอาเซียน (Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเป็น ตลาด และ ฐานการผลิต ร่วมภายใต้ AEC โดยมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ความคืบหน้าหลักในด้านการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้เสร็จสิ้นการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 6 ได้ตามแผนแล้ว

และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการระยะสุดท้ายเพื่อลงนามในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 6 และเตรียมพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในรอบที่ 7 ต่อไป

รวมทั้งที่ประชุม AFMM ยังได้พิจารณาสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบการโอนเงินชำระราคาและการรับฝากหลักทรัพย์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน ภายหลังจากที่อาเซียนได้เริ่มเชื่อมโยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ASEAN Trading Link ระหว่างไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ไปแล้วเมื่อปลายปี พ.ศ. 2555

แต่เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายระหว่างกันยังอยู่ในระดับที่ต่ำ เพราะนักลงทุนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ต่างชาติ และปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบในการชำระราคาในบางประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศ และเป็นการสนับสนุนให้มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมได้พิจารณาสนับสนุนระบบการเชื่อมโยงการดำเนินการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์อาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงของระบบการโอน การชำระราคา และการรับฝากหลักทรัพย์ (Clearing, Settlement and Depository) เพื่อรองรับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในการจัดทำบันทึกความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน ระหว่างไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์อีกด้วย

เพื่อส่งเสริมการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน ที่จะเปิดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ในประเทศที่ร่วมมือกันนั้นสามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับการอนุญาตแล้วในประเทศของตน ไปเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศภาคีได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ในด้านการสนับสนุนการลงทุนในภูมิภาคนั้น ที่ประชุม AFMM ยังได้ให้ความเห็นชอบให้ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนานักลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน หรือ ASEAN Finance Ministers Investor Seminar : AFMIS ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรวมตัวของอาเซียน รวมทั้งนำเสนอจุดแข็งของอาเซียน เพื่อจูงใจให้นักลงทุนในภูมิภาคและทั่วโลกมองอาเซียนในรูปแบบของภูมิภาค มิใช่รายประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่นักลงทุนในภูมิภาคและทั่วโลกจะได้พบปะและซักถามในประเด็นนโยบายโดยตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน

สำหรับการประชุม AFMM ที่ผ่านมานี้ ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าประชุม คือเมื่อมีการจัดทำระบบการเชื่อมโยงการดำเนินการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์อาเซียนภายใต้ ASEAN Trading Link แล้ว ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงระบบการโอน การชำระราคา และการรับฝากหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเติบโตขึ้น จากการลงทุนของนักลงทุนในอาเซียนที่จะมาลงทุนในหลักทรัพย์

นอกจากนี้การจัดทำบันทึกความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนในประเทศที่ร่วมมือกันนั้น สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับการอนุญาตแล้วในประเทศของตนไปเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศภาคีได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ดัง นั้น ประเทศไทยควรเร่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบันและ ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้าง โอกาสให้กับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนดังกล่าวด้วย


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดเสรีทางการเงิน

view

*

view