http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,479
เปิดเพจ23,724,365

พรฎ-เปิดประชุมกับเรื่อง-กิจการภายใน-ของวุฒิสภา

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดเรื่องที่จะประชุมไว้ 2 เรื่อง คือ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.ช. และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง เมื่อวุฒิสภาได้เปิดการประชุมแล้วนอกเหนือจากวาระการประชุมทั้งสองเรื่องตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภายังได้มีมติ 2 เรื่อง คือ ก. เรื่องการเลือกประธานวุฒิสภา และ ข. การตั้งคณะกรรมาธิการประจำของวุฒิสภา

ซึ่งนำมาสู่ข้อโต้แย้งว่า การดำเนินการของวุฒิสภาดังกล่าวเป็นการดำเนินที่หมิ่นเหม่ต่อความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ บทความชิ้นนี้ขอร่วมถกในประเด็นว่า วุฒิสภามีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด เพราะเหตุใด

ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนใคร่ขอกล่าวถึงหลักการพื้นฐานที่สำคัญของวุฒิสภาที่จะเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกับ “กิจการภายใน” ของวุฒิสภา ดังนี้

ก. “วุฒิสภา” เป็นสถาบันการเมืองที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำใดๆ (มาตรา 122) การใช้อำนาจของวุฒิสภาจึงถือว่าเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยในการดำเนินการตามกรอบภาระหน้าที่ของวุฒิสภา ดังนั้นวุฒิสภาย่อมมีความอิสระในการตัดสินใจใดที่อยู่ในขอบอำนาจของตน

ข. อำนาจของรัฐสภาไม่อาจเป็นสุญญากาศได้ เมื่อใดก็ตามที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 132 (1) ได้กำหนดให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 189 ดังนั้นในช่วงที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 132 (1) วุฒิสภาจะต้องทำหน้าที่เป็น “รัฐสภา”

ค. เรื่องการกำหนดสมัยประชุมของสภานั้น มาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้แต่เพียงว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ในช่วงสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติมาตรา 127 วรรคสี่ ก็ยังกำหนดข้อยกเว้นว่าอาจกระทำเรื่องอื่นๆ ได้ตามหากเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ

ที่กล่าวข้างมาต้น เพื่อให้เห็นถึงสถานะของ “วุฒิสภา” ในฐานะที่เป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร หากกล่าวโดยสรุป อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาอาจกำหนดได้ 3 กรณี ดังนี้ (1) อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในช่วงสมัยประชุมสามัญทั่วไป (2) อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในช่วงของสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ และ (3) อำนาจของวุฒิสภาในช่วงที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร อำนาจของวุฒิสภาทั้งสามกรณีดังกล่าว ย่อมไม่เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่อง “กิจการภายใน” ของวุฒิสภา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงใดก็ตาม วุฒิสภาย่อมมีอำนาจในการดำเนินการอันเป็นกิจการภายในของตนได้เสมอ เช่น การเลือกประธานวุฒิสภา ซึ่งเป็นเรื่องกิจการภายในของวุฒิสภา ไม่สามารถนำเงื่อนไขสมัยประชุมสามัญทั่วไป หรือสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติมาจำกัดการดำเนินกิจการภายในของวุฒิสภาได้ เพราะ

(1) วุฒิสภาเป็นสถาบันการเมืองที่มีความอิสระในการดำเนินภารกิจของตน สิ่งที่สะท้อนความเป็นอิสระของวุฒิสภา คือ การที่วุฒิสภามีอำนาจในการออกข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาได้เอง

(2) โดยที่วุฒิสภาเป็นองค์กรกลุ่มในรูปของ “สภา” การทำหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ จะต้องอาศัยการประชุมเป็นพื้นฐาน ดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งการมีประธานของวุฒิสภา เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการประชุม จึงถือว่าเป็นเรื่องกิจการภายในโดยแท้ของวุฒิสภา และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้วุฒิสภาทำหน้าที่ของตนได้

(3) พระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภานั้น เป็นเพียงแบบพิธีที่เกี่ยวกับการเปิดประชุมของสภาเท่านั้น พระราชกฤษฎีกาไม่อาจกำหนดเนื้อหาที่เป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญได้ กล่าวคือ อำนาจของวุฒิสภาในแต่ละช่วงย่อมมีอำนาจไม่เหมือนกัน ช่วงใดจะมีอำนาจเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่พระราชกฤษฎีกา แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปจำกัดอำนาจในการดำเนิน “กิจการภายใน” ของวุฒิสภาได้ หากยอมรับให้|พระราชกฤษฎีกาก้าวล่วงต่ออำนาจของวุฒิสภาได้ หรือก้าวล่วงต่อการดำเนินกิจการภายในได้ เท่ากับเป็นการกระทบต่อความเป็นอิสระของวุฒิสภาได้

กล่าวโดยสรุป วุฒิสภาในฐานะองค์กรกลุ่มในรูปของ “สภา” ซึ่งมีความอิสระในการดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

การกระทำที่เป็นเรื่อง “กิจการภายใน” ของวุฒิสภา ย่อมขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุม ไม่อาจนำเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมมาจำกัดการดำเนินกิจการภายในของวุฒิสภาได้

หากตีความว่าพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสามารถจำกัดการดำเนินกิจการภายในของวุฒิสภาได้ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวย่อมขัดกับรัฐธรรมนูญ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พรฎ.เปิดประชุม เรื่อง กิจการภายใน วุฒิสภา

view

*

view