http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,343,588
เปิดเพจ24,148,686

ยกระดับต้านคอร์รัปชั่น

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ CSR Talk โดย วีรญา ปรียาพันธ์

คอลัมน์ CSR Talk โดย วีรญา ปรียาพันธ์ สถาบันไทยพัฒน์

ในวันนี้หลายภาคส่วนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมของการกำกับดูแล และการปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกเหนือจากการประกาศเป็นนโยบายและเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในส่วนของตลาดทุนมีความเคลื่อนไหวอย่างแข็งขัน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดทำโรดแมปการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) โดยหนึ่งในแผนงานหลักคือ การให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

เครื่องมือที่สำนักงาน ก.ล.ต.นำมาใช้ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย

(1) Regulatory Discipline การออกกฎเกณฑ์ที่จำเป็นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ

(2) Market Discipline การสร้างแรงผลักดันทางสังคม

(3) Self Discipline การริเริ่มดำเนินการด้วยตนเอง เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน

แนวคิดในการประเมินการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นจึงเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปใช้สำหรับการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร

รวมถึงมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดบริษัทต้นแบบที่สามารถผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจต่อไป

โดยระดับของการประเมินสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ แสดงในลักษณะ Progress Indicator ที่เน้นการสะท้อนความคืบหน้าของการดำเนินงานในเชิงที่เอื้อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายในองค์กรของตนเอง

ระดับแรก
- กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงคำมั่นจากผู้บริหารสูงสุด และขององค์กรโดยมติ และนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และขอบเขตการดำเนินการ หรือมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย (รวมถึงกฎหมาย

เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการคอร์รัปชั่น)

ระดับที่สอง - กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในทำนองเดียวกันที่แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม

ระดับที่สาม - กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการ (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ, ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

ระดับที่สี่ - กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก (Independent External Assurance) ต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ระดับที่ห้า - กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน

รวมถึงการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น

การเปิดเผยผลการประเมินตามระดับข้างต้น ในลักษณะดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของการพัฒนาความยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ไม่เพียงจะช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทจดทะเบียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน เพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ยังจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการปลอดคอร์รัปชั่นให้ภาคธุรกิจไทย


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ยกระดับ ต้านคอร์รัปชั่น

view

*

view