http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,117,215
เปิดเพจ23,731,494

ยกระดับต้านคอร์รัปชั่น

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ CSR Talk โดย วีรญา ปรียาพันธ์

คอลัมน์ CSR Talk โดย วีรญา ปรียาพันธ์ สถาบันไทยพัฒน์

ในวันนี้หลายภาคส่วนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมของการกำกับดูแล และการปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกเหนือจากการประกาศเป็นนโยบายและเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในส่วนของตลาดทุนมีความเคลื่อนไหวอย่างแข็งขัน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดทำโรดแมปการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) โดยหนึ่งในแผนงานหลักคือ การให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

เครื่องมือที่สำนักงาน ก.ล.ต.นำมาใช้ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย

(1) Regulatory Discipline การออกกฎเกณฑ์ที่จำเป็นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ

(2) Market Discipline การสร้างแรงผลักดันทางสังคม

(3) Self Discipline การริเริ่มดำเนินการด้วยตนเอง เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน

แนวคิดในการประเมินการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นจึงเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปใช้สำหรับการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร

รวมถึงมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดบริษัทต้นแบบที่สามารถผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจต่อไป

โดยระดับของการประเมินสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ แสดงในลักษณะ Progress Indicator ที่เน้นการสะท้อนความคืบหน้าของการดำเนินงานในเชิงที่เอื้อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายในองค์กรของตนเอง

ระดับแรก
- กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงคำมั่นจากผู้บริหารสูงสุด และขององค์กรโดยมติ และนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และขอบเขตการดำเนินการ หรือมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย (รวมถึงกฎหมาย

เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการคอร์รัปชั่น)

ระดับที่สอง - กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในทำนองเดียวกันที่แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม

ระดับที่สาม - กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการ (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ, ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

ระดับที่สี่ - กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก (Independent External Assurance) ต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ระดับที่ห้า - กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน

รวมถึงการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น

การเปิดเผยผลการประเมินตามระดับข้างต้น ในลักษณะดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของการพัฒนาความยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ไม่เพียงจะช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทจดทะเบียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน เพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ยังจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการปลอดคอร์รัปชั่นให้ภาคธุรกิจไทย


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ยกระดับ ต้านคอร์รัปชั่น

view

*

view