http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« August 2018»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/08/2018
ผู้เข้าชม20,397,731
เปิดเพจ24,230,892

ผ่า8ยุทธศาสตร์งบปี58 คาดดันเศรษฐกิจโต 3.5-4.5 เปอร์เซ็นต์

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ผ่า 8 ยุทธศาสตร์งบปี2558 คาดดันเศรษฐกิจโต 3.5-4.5%

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2,575,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วน โดยคาดว่าจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า แบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 186,240.7ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.2% มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น และเร่งรัดการวางรากฐานที่ดีของประเทศให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นระบบ

2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 222,762.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.6% เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยเสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมและมีศักยภาพ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลก ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายการป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานข่าวทั้ง ในและต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 169,112.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพ ทางการคลังในระยะยาว สร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ลดต้นทุนการผลิต ขยายผลความสำเร็จโครงการหลวงถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร พัฒนาโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล และอาหารเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เสริมสร้างศักยภาพภาคการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ยกระดับความสามารถทางการค้าการตลาด ควบคุม กำกับราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม

4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 955,921 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37.1% สนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่ว ถึงและเป็นธรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงานไทยทั้งระบบ

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 135,121.8 ล้านบาทหรือคิดเป็น 5.2% เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพ ให้เกิดความสมดุลใช้ประโยชน์ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ฟื้นฟู ป้องกัน และเยียวยาความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 24,741.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% เพื่อเสริมสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้ง ในและต่างประเทศ และถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สร้างกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบโดยบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน หลักที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 9,594.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.4% เพี่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มุ่งการให้บริการด้านการต่างประเทศ ตลอดจนดูแลสิทธิแรงงานในต่างประเทศ

8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 354,484.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.8% สร้างสมดุลการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน และบุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระดับพื้นที่อย่าง บูรณาการ และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีบริการสาธารณะ ได้อย่างเหมาะสม ปฏิรูปกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลและพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน อย่างเสมอภาค สนับสนุนการบริหารงานของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวในช่วง 1.5-2.5% อัตราเงินเฟ้อประมาณ 1.9-2.9% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศที่มีแนวโน้ม ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีความชัดเจนและการบริหารราชการแผ่นดินสามารถดำเนินต่อไปได้

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 3.5-4.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลก ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ อุปสงค์ภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2557ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2558 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วง 1.8-2.8% ใกล้เคียงกับปี 2557 แม้จะมีแรงกดดันจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผ่า8ยุทธศาสตร์ งบปี58 คาด ดันเศรษฐกิจโต 3.5-4.5 เปอร์เซ็นต์

view

*

view