http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,631
เปิดเพจ23,732,945

แก้ พ.ร.บ. มหาชนและผลต่อกรรมการบริษัทไทย

แก้ พ.ร.บ. มหาชนและผลต่อกรรมการบริษัทไทย

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันพฤหัสที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์โดยกลุ่มพัฒนากฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับตลาดทุน กฎหมายทั้งสองฉบับจะกระทบต่อการทำงานของกรรมการบริษัทในหลายประเด็น ไอโอดีในฐานะสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น วันนี้จึงอยากจะเก็บประเด็นเหล่านี้มาแชร์กับแฟนคอลัมน์ “กรุงเทพธุรกิจ” โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบประเด็นสำคัญที่จะมีการแก้ไข และผลกระทบที่จะมีต่อการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท รวมถึงประเด็นที่ทางไอโอดีคงจะตามต่อ เพื่อรวบรวมแนวคิดของสมาคมเป็นข้อเสนอให้กับทางการ เพื่อประโยชน์ของการปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับต่อไป

ในรายละเอียด ประเด็นที่สำคัญต่อการทำหน้าที่กรรมการบริษัทส่วนใหญ่จะมาจากการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งมีประเด็นแก้ไขทั้งสิ้น 27 ประเด็น เป็นประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ถือหุ้น 9 ประเด็น เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 8 ประเด็น และประเด็นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 10 ประเด็น ประเด็นแก้ไขเหล่านี้มาจากข้อเสนอของภาคธุรกิจ ภาคทางการ และสถาบันวิชาชีพ ภายใต้เหตุผลและมุมมองต่างๆ ที่ได้ถูกนำมาปรับปรุงเป็นข้อเสนอแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายทั้งสองฉบับมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สาระสำคัญของประเด็นแก้ไขที่จะกระทบการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัทที่อยากจะกล่าวถึงเป็นตัวอย่างก็เช่น

หนึ่ง แก้ไขมาตรการ 68 เรื่องคุณสมบัติกรรมการโดยเพิ่มข้อยกเว้นให้กรรมการที่พ้นโทษมาแล้วห้าปี มีคุณสมบัติสามารถเป็นกรรมการของบริษัทมหาชนได้

สอง การแก้ไขมาตรา 85 เพิ่มบทบาทหน้าที่กรรมการว่านอกจากความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังแล้ว ยังต้องสอดส่องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อย่างผู้ประกอบกิจการค้าพึงกระทำ เพิ่มหลักการให้บริษัทรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศาลแทนผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ์แทนบริษัท และเพิ่มบทลงโทษให้กรรมการเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำที่จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สาม แก้ไขมาตรา 71 กำหนดหลักการให้บริษัทสามารถกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเองได้ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนต้องมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกินสามปี ซึ่งจะส่งเสริมแนวทางการเลือกตั้งกรรมการโดยวิธีสะสมคะแนนเสียง หรือ Cumulative Voting

สี่ มาตรา 76 แก้ไขให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

ห้า มาตรา 79 แก้ไขให้บริษัทกำหนดวิธีการและสถานที่ที่จะทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เอง โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับแต่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกฎกระทรวง ซึ่งประเด็นนี้จะเอื้อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การประชุมทางจอภาพ (Video Conference) โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท แต่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในกฎกระทรวง รวมถึงเพิ่มเติมให้กรรมการสามารถประชุมโดยใช้มติเวียนได้ แต่ต้องได้รับมติเอกฉันท์จากกรรมการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

หก มาตรา 80 องค์ประชุมกรรมการ แก้ไขเพื่อให้การนับองค์ประชุม (ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ให้มีความชัดเจนในกรณีกรรมการออกจากตำแหน่งว่าต้องถือตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่จริงหรือทั้งหมดตั้งแต่แรก โดยให้กำหนดจำนวนกรรมการทั้งหมดไว้ในข้อบังคับ และใช้เป็นหลักในการนับองค์ประชุม อีกประเด็นที่แก้ไข ก็คือ กรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากเดิมที่ห้ามกรรมการที่มีส่วนได้เสียลงคะแนน เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและลงมติ

เจ็ด มาตรา 82 เพิ่มวิธีแจ้งนัดประชุมที่นอกจากจะส่งเป็นหนังสือแล้ว ยังให้ส่งด้วยวิธีการอื่นที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซึ่งจะสะดวกกับการทำธุรกิจปัจจุบัน

แปด แก้ไขมาตรา 6 ลดระยะเวลาการประกาศการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จาก 3 วัน เป็น 1 วัน ด้วยเหตุผลที่อยากจะลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัท

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างบางส่วนของ 27 ประเด็นที่จะมีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่กำลังดำเนินการอยู่ที่จะกระทบการทำหน้าที่ของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ ข้อเสนอแก้ไขแม้ส่วนใหญ่จะทำให้การทำธุรกิจคล่องตัวขึ้น แต่ในทุกประเด็น มุมมองและเหตุผลเบื้องหลังการแก้ไขก็มองได้หลากหลาย ทั้งในแง่ประโยชน์ที่จะมีต่อตัวบริษัท ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น มุมมองจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้บริโภค นักลงทุน และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการกำกับดูแลกิจการบริษัทมหาชน เท่าที่ดูก็มีหลายประเด็นที่ยังสามารถถกเถียงได้และควรถกเถียงด้วยเหตุและผล เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสม เช่น

การแก้มาตรา 68 เรื่องคุณสมบัติกรรมการให้ผู้ที่ถูกพิพากษาจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ทำการทุจริตสามารถเป็นกรรมการได้เมื่อพ้น 5 ปีไปแล้วนับแต่วันพ้นโทษ หรือกรณีผู้ที่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ให้สามารถเป็นกรรมการได้เมื่อพ้นห้าปีไปแล้วนับแต่วันพ้นโทษ

คำถามคือ แนวคิดนี้เหมาะสมหรือไม่กับหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ต้องการมีคนดีที่ไว้วางใจได้เข้ามาทำหน้าที่ตามกฎหมายดูแลสินทรัพย์และประโยชน์ของผู้อื่น (Fiduciary Duty) ในตำแหน่งกรรมการบริษัทภายใต้หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เน้นการทำหน้าที่อย่างระมัดระวัง โปร่งใส มองประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง และถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ เรื่องนี้จะสำคัญอย่างยิ่งถ้าคดีความที่ถูกพิพากษาเป็นคดีคอร์รัปชัน และมีคำถามว่าบุคคลผู้นั้นเหมาะสมหรือไม่ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ ที่จะมีผลให้มาตรฐานกรรมการบริษัทมหาชนโดยรวมหย่อนยานลง

นี่คือตัวอย่าง

การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสำคัญที่ต้องตอบสนองทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท และต่อการมีหลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้อง ซึ่งไอโอดีในฐานะสถาบันกรรมการบริษัทไทยก็คงจะวิเคราะห์ประเด็นแก้ไขเหล่านี้ตามแนวการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอความเห็นต่อภาคทางการในโอกาสต่อไป เพื่อประโยชน์ของการแก้ไขกฎหมาย ประสิทธิภาพของธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของภาคเอกชนในประเทศ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : แก้ พ.ร.บ. มหาชน ผลต่อกรรมการ บริษัทไทย

view

*

view