http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ปนัดดา เชื่อสิ่งที่ในหลวงประทานจะไม่มีวันสลาย

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ปนัดดา"ระบุสิ่งที่ในหลวงประทานจะไม่มีวันสลาย แนะน้อมนำหลัก 7 ข้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ทุกด้าน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นนวิทยากร ขึ้นบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ชี้แจงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มีเนื้อหาใจความตอนหนึ่งว่า บริบททางความคิดของฝ่ายปกครอง เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันสิ้นหายไปได้ คือ สิ่งที่ในหลวงได้ประทานมาให้ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำมากำหนดเป็นกรอบความคิด กรอบความคิดพระองค์ท่าน ล้วนเป็นความรอบคอบ ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และได้ขยายไปหลายหน่วยงาน แต่บทสรุปที่ได้รับมา ตัวเลขไม่น่าพอใจ บางหน่วยงานก็น่าพอใจ หน่วยงานฉาบฉวย สิ่งที่พระราชทานสอนแทนที่จะนำไปประกอบใช้ให้เกิดผลจริง เน้นพื้นที่ ที่เรียกว่า area approach เลยมักเกิดผลแต่ในบางเรื่อง เรามีอำเภอทั้งหมด 878 แห่ง มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ชุมชน การจัดการน้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดแผนชุมชน ตามเป้าหมายหมู่บ้าน ที่ร้อยละ 25 หรือไม่ และได้มีการนำหลักพอเพียงไปใช้ประกอบมากน้อยมากเพียงใด

ซึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนามียุทธศาสตร์อยู่ทั้งหมด 7 ด้าน

ด้านที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเกษตร ชนบท ต้องให้เกิดความชัดเจนได้ รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร

ด้านที่ 2 ภาคการศึกษา มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาอย่างเป็นเลิศ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ยกตัวอย่าง พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ กรณีศึกษา มีเสน่ห์ทำให้คนอยากมาเรียน เช่น ม.พายัพ ม. โดยปรับความคิดจากในหลวงมาใช้ทั้งนั้น โดยปลูกฝังปรัชญาพอเพียงในวัยรุ่น

ด้านที่ 3 ภาคธุรกิจ บริการ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม หลายภารกิจตอนนี้รวมอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดธุรกิจภาคเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย การสรา้งภาคีเครือข่าย

ด้านที่ 4 ด้านการต่างประเทศ อยากให้ทำความเข้าใจกับคนต่างชาติว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ การกลัว แต่เป็นการมีความสุขอย่างเพียงพอ

ด้านที่ 5 เพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาชนได้ถูกต้อง เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ทั้งภายในและต่างประเทศ

ด้านที่ 6 ด้านความมั่นคง โดยมุ่งบูรณาการขับเคลื่อนระหว่างกองทัพกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงเป็นอย่างมาก อันจะส่งผลต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ และ

ด้านที่ 7 สร้างกลไกการบริหารจัดการ ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกัน มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขึ้นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางประสานติดตาม และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปนัดดา เชื่อ สิ่งที่ในหลวงประทาน จะไม่มีวันสลาย

view

*

view