http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,595
เปิดเพจ23,733,946

ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นปัญหาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดบริษัทในไทยค่ะ มีสัญญาการจ้างที่ปรึกษา อยากทราบว่าบริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งตามแบบ ภ.ง.ด.54 หรือไม่ และบริษัทฯ ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.36 หรือไม่คะ

วิสัชนา ต่อข้อถามเกี่ยวกับจ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ขอเรียนว่า

1. กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยทั่วไป “คำปรึกษา” เกี่ยวกับการเปิดบริษัทในไทยถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร หากบริษัทฯ จ่ายไปให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 เพื่อนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายนั้น ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

แต่เนื่องจากประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นมีข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน (DTA) ซึ่งตาม DTA ไม่มีข้อกำหนดให้ประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทดังกล่าว (รวมทั้งเงินได้จากวิชาชีพอิสระ) เพราะกำหนดให้เป็นเงินได้ที่เป็น “กำไรจากธุรกิจ” (Business Profit) หากแต่ประเทศไทยจะจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้พึงประเมินประเภทดังกล่าวได้ ก็แต่โดยที่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น มี “สถานประกอบการถาวร” ในประเทศไทยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาต่อไปว่า การให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยนั้น โดยข้อเท็จจริงไม่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ประการใด รายละเอียดของคำปรึกษาอาจเป็น “ค่าสิทธิ” (Royalty)

คำว่า "ค่าสิทธิ" ที่ใช้ในข้อ 12 วรรคสาม แห่ง DTA ไทย - ญี่ปุ่น หมายถึง “การจ่ายไม่ว่าชนิดใดๆ ที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะหรืองานวิทยาศาสตร์ใดๆ รวมทั้งฟิล์มภาพยนตร์และฟิล์มหรือเทปที่ใช้สำหรับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือเพื่อข้อสนเทศที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์”

บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาว่า ถ้าการจ่ายค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนในประเทศไทยเข้าลักษณะเป็น การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ข้อสนเทศที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ ก็จะถือเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้คำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรได้ แต่ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด

2. กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่ให้ในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (1) และวรรคท้าย ของมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ในฐานะผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

view

*

view