http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นปัญหาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดบริษัทในไทยค่ะ มีสัญญาการจ้างที่ปรึกษา อยากทราบว่าบริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งตามแบบ ภ.ง.ด.54 หรือไม่ และบริษัทฯ ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.36 หรือไม่คะ

วิสัชนา ต่อข้อถามเกี่ยวกับจ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ขอเรียนว่า

1. กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยทั่วไป “คำปรึกษา” เกี่ยวกับการเปิดบริษัทในไทยถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร หากบริษัทฯ จ่ายไปให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 เพื่อนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายนั้น ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

แต่เนื่องจากประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นมีข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน (DTA) ซึ่งตาม DTA ไม่มีข้อกำหนดให้ประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทดังกล่าว (รวมทั้งเงินได้จากวิชาชีพอิสระ) เพราะกำหนดให้เป็นเงินได้ที่เป็น “กำไรจากธุรกิจ” (Business Profit) หากแต่ประเทศไทยจะจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้พึงประเมินประเภทดังกล่าวได้ ก็แต่โดยที่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น มี “สถานประกอบการถาวร” ในประเทศไทยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาต่อไปว่า การให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยนั้น โดยข้อเท็จจริงไม่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ประการใด รายละเอียดของคำปรึกษาอาจเป็น “ค่าสิทธิ” (Royalty)

คำว่า "ค่าสิทธิ" ที่ใช้ในข้อ 12 วรรคสาม แห่ง DTA ไทย - ญี่ปุ่น หมายถึง “การจ่ายไม่ว่าชนิดใดๆ ที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะหรืองานวิทยาศาสตร์ใดๆ รวมทั้งฟิล์มภาพยนตร์และฟิล์มหรือเทปที่ใช้สำหรับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือเพื่อข้อสนเทศที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์”

บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาว่า ถ้าการจ่ายค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนในประเทศไทยเข้าลักษณะเป็น การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ข้อสนเทศที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ ก็จะถือเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้คำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรได้ แต่ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด

2. กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่ให้ในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (1) และวรรคท้าย ของมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ในฐานะผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

view

*

view