http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ปัญหากิจการ SMEs

ปัญหากิจการ SMEs

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
แม้การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่เคยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 5 ล้านบาทและรายได้จากการ “ขายสินค้า” และหรือ “การให้บริการ” เกินกว่า 30 ล้านบาท หรือที่นิยมเรียกกันว่า SMEs ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีปัญหาบ้างประปราย จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา รายได้ของกิจการ SMEs 30 ล้าน รวมรายได้อะไรบ้าง

วิสัชนา คำว่า “ขาย” “สินค้า” และ “บริการ” มีบทบัญญัติเกี่ยวกับนิยามศัพท์ ดังนี้

“ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า โดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงสัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว และการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

“สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ ที่มีไว้เพื่อขายเท่านั้น

“บริการ” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า

ดังนั้น รายได้ของกิจการ SMEs ในส่วนที่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ “ทางภาษีอากร” ที่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งประมวลรัษฎากร

1. รายได้จากการ “ขายสินค้า” ได้แก่ รายได้จากการขาย “สินค้าที่มีเพื่อขาย” หรือการขายสินค้าอันเป็นปกติธุรกิจของกิจการ เท่านั้น อาทิ การขายสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งไม่รวมถึงการขาย “ทรัพย์สิน” หรือ “เศษซาก” หรือ “ผลพลอยได้จากการผลิตที่ไม่นับเป็นสินค้าที่มีเพื่อขาย”

2. รายได้จากการ “ให้บริการ” ได้แก่ รายได้จาก “การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า” ประกอบด้วย

(1) รายได้จากการให้บริการทุกชนิด เช่น ค่านายหน้า ค่าบริการการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น ค่าบริการเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการวิชาชีพ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าบริการการใช้พื้นที่ ค่าบริการอื่นใด

(2) รายได้การกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดรายได้ อาทิ ผลได้จากทุน เช่น

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไรหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ผลประโยชน์ที่ได้จากการเพิ่มทุน และการลดทุน รวมทั้งการควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกัน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปัญหากิจการ SMEs

view

*

view