http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองปีใหม่

รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองปีใหม่ (1)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในหลายๆ กิจการอาจมีการจัดเลี้ยงปีใหม่ให้แก่พนักงาน

หรือมีการมอบของขวัญของชำร่วยให้แก่ลูกค้าหรือผู้มีพระคุณ ซึ่งอาจมีประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้ครับ

ปุจฉา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถเลี้ยงรับรองลูกจ้างพนักงานของตนเองได้หรือไม่อย่างไร

วิสัชนา กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้เป็นนายจ้างไม่สามารถนำรายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองพนักงานลูกจ้างของตนเองโดยตรง มาถือรวมเป็นรายจ่ายค่ารับรองในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรได้ เพราะต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522) ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการรับรองบุคคลภายนอก และไม่อาจนำภาษีซื้อสำหรับค่ารับรองดังกล่าว มาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ปุจฉา กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน ไม่ว่าจะจัดในบริษัทหรือบางครั้งไปจัดนอกสำนักงาน เช่น โรงแรม หรือสโมสร เป็นต้น โดยจัดเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจะนำไปถือเป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

วิสัชนา ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวไว้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานลูกจ้าง โดยต้องจัดการให้เป็นประจำ ก็ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และมีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการ

ปุจฉา กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแจกกระเช้าของขวัญให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำ โดยแจกทุกปี เป็นปกติประเพณีทางการค้า จะนำรายจ่ายดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่อย่างไร

วิสัชนา กรณีให้ของขวัญดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว หรือรายจ่ายให้โดยเสน่หา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่อาจนำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยภาษีซื้อดังกล่าวก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วย แต่หากเป็นรายจ่ายในการส่งเสริมการขายที่ได้กำหนดไว้เป็นการแน่นอน โดยถือเป็นรางวัลที่ให้แก่ลูกค้าของตนเพื่อการส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องกำหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่แน่ชัดพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบได้ ก็ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และให้นำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการ แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเสียภาษีขายจากมูลค่ากระเช้าที่เป็นรางวัลส่งเสริมการขายดังกล่าว และหากมูลค่าของรางวัลดังกล่าวมีจำนวนถึง 1,000 บาท บริษัทต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของมูลค่ากระเช้าของขวัญ ในกรณีที่มอบแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้าดังกล่าวไปขายต่อ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองปีใหม่ (2)


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองปีใหม่

view

*

view