http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,258
เปิดเพจ23,732,568

กสทช.ออกเกณฑ์ ควบรวม-ถือหุ้นไขว้

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กสทช.ออกเกณฑ์'ควบรวม-ถือหุ้นไขว้' ห้ามถือหุ้น'ทางตรง-ทางอ้อม'กระทบแข่งขัน

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแล การควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 มีสาระสำคัญ ดังนี้

“การควบรวมกิจการ” หมายความว่า การที่นิติบุคคลหนึ่งรวมกับนิติบุคคลรายอื่นอันส่งผลให้ สถานะการเป็นนิติบุคคลของรายหนึ่งคงอยู่และอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลง หรือเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือการที่ นิติบุคคลหนึ่งทําการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือหุ้นของนิติบุคคลรายอื่นเพื่อ ควบคุมนโยบายหรือการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ การควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้ รวม ถึงการควบรวมกิจการโดยผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต

“การครอบงํากิจการ” หมายความว่า การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อกิจการของผู้รับใบอนุญาตในการกําหน ดนโยบายสําคัญหรือการบริหารงานของผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจาย เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

“การถือหุ้นไขว้” หมายความว่า การถือหุ้นซึ่งกันและกันตั้งแต่สองรายขึ้นไประหว่างผู้รับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยการถือหุ้นไขว้นี้ก่อให้เกิดอํานาจควบคุมกิจการเหนือผู้รับใบอนุญาตราย อื่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือ หุ้นในผู้รับใบอนุญาต

“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่า 50% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลใน (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน

(ง) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของหุ้นทั้งหมด ของห้างหุ้นส่วนจํากัด

(จ) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดตาม (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาตเกินกว่า 10% ของจํานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตการถือหุ้นดังกล่าว ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้มีอํานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่น ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าว จะสืบเนื่อง จากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 25% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้รับใบอนุญาตได้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหน ดนโยบายการจัดการหรือ

การดําเนินงานของบริษัท

(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในผู้รับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ ในการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจ เช่นเดียว กับบุคคลดังกล่าวของผู้รับใบอนุญาต

มาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้

ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะดําเนินการควบรวมกิจการกับผู้รับใบอนุญาตราย อื่นต้องยื่นคําขออนุญาตควบรวมกิจการต่อสํานักงาน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนดําเนินการ ในกรณี

ดังต่อไปนี้

1. การควบรวมกิจการในลักษณะที่ผู้รับใบอนุญาตรวมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น อันส่งผลให้สถานะการเป็นนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งคงอยู่และผู้รับ ใบอนุญาตอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลง

หรือก่อให้เกิดนิติบุคคลใหม่ขึ้นตามกฎหมาย หรือ

2. การทําสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาตเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือ บางส่วนเกินกว่า 25% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น หรือ

3. การทําสัญญาซื้อขายหุ้น ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาตเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบาง ส่วนของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อเข้าควบคุมนโยบายการ บริหารกิจการหรือการ บริหารธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) การเข้าซื้อโดยทางตรง ซึ่งเป็นการเข้าถือครองหุ้นของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอย่างน้อย 25% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดซึ่งให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) การเข้าไปถือครองหุ้นโดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นกันเป็นทอดๆ โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินกว่า 50% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นในทอดนั้นๆ การถือหุ้น ดังกล่าวให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การเข้าควบคุมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต เข้าถือครองหุ้นไม่ถึง 25% ของหุ้นทั้งหมด แต่ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต มีอํานาจควบคุมโดยตรง หรือผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอื่นเป็นทอด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถ แสดงได้ว่าภายหลังการควบรวมกิจการสินทรัพย์ ของผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน 800 ล้านบาท หรือจะได้ รับสินทรัพย์จากผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือรายได้ต่อปีของผู้รับใบอนุญาต จะไม่เกิน 120 ล้านบาท โดยผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานแจ้งต่อสํานักงาน พร้อมเหตุผล ประกอบก่อนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

ทั้งนี้ การขออนุญาตควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้รวมถึงกรณีการควบรวม กิจการ โดยผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต

ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะเข้าไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่ง ในลักษณะของการถือหุ้นไขว้ ต้องยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนดําเนินการ

การครอบงํากิจการโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตกระทําการในลักษณะครอบงํากิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันอันอาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์หรืออันเป็นการ ฝ่าฝืนข้อห้ามตามประกาศนี้

“บุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามวรรคแรก หมายความรวมถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาต อันได้แก่

(1) บริษัทใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต

(2) บริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต

(3) บริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต

(4) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต

(5) ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กสทช. ออกเกณฑ์ ควบรวม ถือหุ้นไขว้

view

*

view