http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,111,482
เปิดเพจ23,725,423

คลอดยุทธศาสตร์ CSR ชาติ

คลอดยุทธศาสตร์ CSR ชาติ
โดย : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
มีการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เมื่อวันอังคาร (28 เม.ย.) ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2560) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติในการดำเนินมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของหน่วยราชการที่ดูแลด้านสังคมและวัฒนธรรม (ตามมติ ครม. 12 ต.ค. 53)

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจฉบับนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้ดำเนินการศึกษาตามกรอบนโยบายการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการพัฒนาสังคมให้มีความสมดุล เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ด้านการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในเวทีภูมิภาค

ในการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบาย 4 ด้านนี้ คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามทั้งกลุ่มย่อยและในภาพรวมของประเทศ จัดระดมความคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ผ่านเวทีการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากเครือข่ายภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด และสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

สาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับนี้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยการรวมพลังของทุกภาคส่วน มียุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพในการบริหารยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์การรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระหว่างประเทศ

หนึ่งในชุดกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ ได้แก่ การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในทุกสาขาและทุกขนาด เกิดกระบวนการพัฒนาและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการของการดำเนินงาน (CSR-after-process) รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (ภาคบังคับ) และส่งเสริมให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมีการประเมินตนเอง (ภาคสมัครใจ) โดยใช้คู่มือตรวจสุขภาพธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Check list)

ความริเริ่มสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในแผนงาน คือ การก่อตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน ทั้งภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้พิจารณารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจก่อนดำเนินการจัดตั้งต่อไป

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ฯลฯ จะมีบทบาทในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่สมาชิกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนา SMEs ที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงาน (CSR-in-process) เพื่อนำไปสู่การเป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาของชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ทุกมิติ และให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงานของกิจการ เพื่อให้นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความเจริญเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ขณะที่ไทยได้คลอดยุทธศาสตร์ CSR ชาติ ฉบับที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย สหภาพยุโรปกำลังทบทวนผลการดำเนินยุทธศาสตร์ CSR ของ EU ฉบับที่ 3 (ค.ศ.2011-2014) ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดลง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำฉบับที่ 4 (ค.ศ.2015-2020) กันแล้ว

สำหรับท่านที่สนใจศึกษาผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินยุทธศาสตร์ CSR ของ EU ในฉบับที่3 ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นมา สามารถดูได้ที่http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8021สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : คลอดยุทธศาสตร์ CSR ชาติ

view

*

view