http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,121,068
เปิดเพจ23,735,458

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (1)

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (1)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ช่วงเวลานับจากนี้ไป เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ซึ่งมีกำหนดเวลา 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  โดยเฉพาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตรง กับปีปฏิทิน วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการด้วยกระดาษ จะตรงกับวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลือนเป็นวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 แต่สำหรับท่านที่ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จะได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออกไปอีก 8 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 จึงขอนำวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ครับ 

ปุจฉา กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล มีวิธีการเสียภาษีกี่วิธีอะไรบ้าง

วิสัชนา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมี 4 วิธี ดังนี้คือ

1. การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
2. การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง (Self-assessment)
3. การเสียภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ (Authoritative Assessment)
4. การเสียภาษีเงินได้แทนให้โดยโรงงานยาสูบ

ปุจฉา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากรอย่างไร

วิสัชนา การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย มีหลักเกณฑ์ทั่วไปตามประมวลรัษฎากร ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย แบ่งเป็น

(1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้หักภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ ในทุกคราวที่จ่ายเงินได้
(2) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้ ผู้จ่ายเงินได้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นผู้หักภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาขาย ในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(3) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522) และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ซึ่งบัญญัติให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งผู้จ่ายเงินได้ที่ไม่มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
(4) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นผู้หักภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ ณ ที่จ่าย ถือเป็นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยเสร็จเด็ดขาด ผู้มีเงินได้ไม่ต้องนำเงินได้ที่ได้รับมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรอีกจำนวนภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย จึงไม่ถือเป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีตามประมวลรัษฎากร ดังเช่นกรณีอื่นๆ

2. การนำส่งและการยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร โดยอนุโลม

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินได้ และถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร

4. ความรับผิดในจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของผู้จ่ายเงินได้และผู้มีเงินได้ในฐานะลูกหนี้ร่วม ตามมาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร และระวางโทษปรับทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

5. การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมักดำเนินการตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (1)

view

*

view