http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,676,076
เปิดเพจ25,789,193
Gold charts on InfoMine.com

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน

โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศใน ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  ในอันที่จะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศ สมควรกำหนด ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและคนต่างด้าวที่ ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศดังกล่าว จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป จึงขอนำเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา “สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” หมายความว่าอย่างไร

วิสัชนา “สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” หมายความว่า บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือ ด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และ ให้หมายความรวมถึงบริษัทการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นสำนัก งานใหญ่ข้ามประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ด้วย
“สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (มาตรา 9)

(1) มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

(2) มีการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

(3) มีรายจ่ายในการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวกับกิจการของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลา บัญชี

(4) ยื่นคำร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศจากอธิบดีกรม สรรพากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

(5) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ในกรณีที่สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งข้อหนึ่งข้อใดใน รอบระยะเวลาบัญชีใด ให้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นอันระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

“สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” ให้ “บริการสนับสนุน” แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตนในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ

(2) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน

(3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

(4) การสนับสนุนด้านเทคนิค

(5) การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย

(6) การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม

(7) การให้คำปรึกษาด้านการเงิน

(8) การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

(9) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ

(10) การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

view

*

view