http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่

ข้ามประเทศดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พ.ค. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป มา ปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ 

ปุจฉา บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะได้รับสิทธิลด อัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 จะต้องดำเนินการอย่างไร

วิสัชนา กรณีดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุมัติเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ พร้อมระบุประเภทกิจการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่ออธิบดีกรม สรรพากร ตามแบบคำขออนุมัติเป็นสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (แบบ ส.ญ.ค.1) ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ดำเนินการดังนี้

(1) กรอกคำขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค.1 และให้ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ 4(2) ข้อ 4(3) และข้อ 4(4) ในรูปแบบของ Text File

(2) พิมพ์คำขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค.1 ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และให้ยื่นพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจตามข้อ 4(1) ในรูปแบบของ Text File ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำขออนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ปุจฉา บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะได้รับสิทธิลด อัตราภาษีเงินได้ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างในการประกอบการ พิจารณา

วิสัชนา เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ (1.) แผนธุรกิจที่ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (1.1) บทสรุปผู้บริหาร( 1.2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวนิติบุคคลของบริษัท (ข) ประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการก่อตั้งบริษัทโดยสังเขป (ค) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท(ง) อำนาจการลงนามผูกพันบริษัท(จ) แผนผังองค์กรของบริษัท(ฉ) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ช) รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นหรืออำนาจควบคุมในวิสาหกิจในเครือ รวมทั้งที่ตั้งของวิสาหกิจในเครือ (1.3) รายละเอียดประเภทกิจการที่ประสงค์จะขออนุมัติโดยสังเขป (1.4) ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน (ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการการบริหารเงิน) (1.5) วิสัยทัศน์และเป้าหมายธุรกิจที่ขออนุมัติในระยะยาว (1.6) สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจที่ขออนุมัติ (ถ้ามี) (1.7) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาดในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า(1.8) แผนการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า( 1.9) แผนการจัดหาเงินทุนในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (1.10) รายละเอียดแผนการจ้างงานคนต่างด้าวที่จะปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ 3 ปีข้างหน้า พร้อมวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น (1.11) ประมาณการรายได้ รายจ่าย การจำหน่ายกำไรในระยะ 3 ปีข้างหน้า (2) เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยของสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้ (3) เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศของสำนักงาน ใหญ่ ข้ามประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้ (4) เอกสารรายละเอียดคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีตามที่แนบท้ายประกาศนี้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

view

*

view