หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 19/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,997,339
Page Views 23,558,153
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่

ข้ามประเทศดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พ.ค. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป มา ปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ 

ปุจฉา บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะได้รับสิทธิลด อัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 จะต้องดำเนินการอย่างไร

วิสัชนา กรณีดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุมัติเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ พร้อมระบุประเภทกิจการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่ออธิบดีกรม สรรพากร ตามแบบคำขออนุมัติเป็นสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (แบบ ส.ญ.ค.1) ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ดำเนินการดังนี้

(1) กรอกคำขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค.1 และให้ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ 4(2) ข้อ 4(3) และข้อ 4(4) ในรูปแบบของ Text File

(2) พิมพ์คำขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค.1 ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และให้ยื่นพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจตามข้อ 4(1) ในรูปแบบของ Text File ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำขออนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ปุจฉา บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะได้รับสิทธิลด อัตราภาษีเงินได้ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างในการประกอบการ พิจารณา

วิสัชนา เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ (1.) แผนธุรกิจที่ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (1.1) บทสรุปผู้บริหาร( 1.2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวนิติบุคคลของบริษัท (ข) ประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการก่อตั้งบริษัทโดยสังเขป (ค) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท(ง) อำนาจการลงนามผูกพันบริษัท(จ) แผนผังองค์กรของบริษัท(ฉ) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ช) รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นหรืออำนาจควบคุมในวิสาหกิจในเครือ รวมทั้งที่ตั้งของวิสาหกิจในเครือ (1.3) รายละเอียดประเภทกิจการที่ประสงค์จะขออนุมัติโดยสังเขป (1.4) ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน (ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการการบริหารเงิน) (1.5) วิสัยทัศน์และเป้าหมายธุรกิจที่ขออนุมัติในระยะยาว (1.6) สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจที่ขออนุมัติ (ถ้ามี) (1.7) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาดในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า(1.8) แผนการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า( 1.9) แผนการจัดหาเงินทุนในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (1.10) รายละเอียดแผนการจ้างงานคนต่างด้าวที่จะปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ 3 ปีข้างหน้า พร้อมวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น (1.11) ประมาณการรายได้ รายจ่าย การจำหน่ายกำไรในระยะ 3 ปีข้างหน้า (2) เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยของสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้ (3) เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศของสำนักงาน ใหญ่ ข้ามประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้ (4) เอกสารรายละเอียดคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีตามที่แนบท้ายประกาศนี้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view