http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,044
เปิดเพจ23,734,403

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่

ข้ามประเทศดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พ.ค. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป มา ปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ 

ปุจฉา บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะได้รับสิทธิลด อัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 จะต้องดำเนินการอย่างไร

วิสัชนา กรณีดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุมัติเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ พร้อมระบุประเภทกิจการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่ออธิบดีกรม สรรพากร ตามแบบคำขออนุมัติเป็นสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (แบบ ส.ญ.ค.1) ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ดำเนินการดังนี้

(1) กรอกคำขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค.1 และให้ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ 4(2) ข้อ 4(3) และข้อ 4(4) ในรูปแบบของ Text File

(2) พิมพ์คำขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค.1 ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และให้ยื่นพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจตามข้อ 4(1) ในรูปแบบของ Text File ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำขออนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ปุจฉา บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะได้รับสิทธิลด อัตราภาษีเงินได้ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างในการประกอบการ พิจารณา

วิสัชนา เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ (1.) แผนธุรกิจที่ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (1.1) บทสรุปผู้บริหาร( 1.2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวนิติบุคคลของบริษัท (ข) ประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการก่อตั้งบริษัทโดยสังเขป (ค) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท(ง) อำนาจการลงนามผูกพันบริษัท(จ) แผนผังองค์กรของบริษัท(ฉ) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ช) รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นหรืออำนาจควบคุมในวิสาหกิจในเครือ รวมทั้งที่ตั้งของวิสาหกิจในเครือ (1.3) รายละเอียดประเภทกิจการที่ประสงค์จะขออนุมัติโดยสังเขป (1.4) ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน (ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการการบริหารเงิน) (1.5) วิสัยทัศน์และเป้าหมายธุรกิจที่ขออนุมัติในระยะยาว (1.6) สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจที่ขออนุมัติ (ถ้ามี) (1.7) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาดในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า(1.8) แผนการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า( 1.9) แผนการจัดหาเงินทุนในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (1.10) รายละเอียดแผนการจ้างงานคนต่างด้าวที่จะปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ 3 ปีข้างหน้า พร้อมวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น (1.11) ประมาณการรายได้ รายจ่าย การจำหน่ายกำไรในระยะ 3 ปีข้างหน้า (2) เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยของสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้ (3) เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศของสำนักงาน ใหญ่ ข้ามประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้ (4) เอกสารรายละเอียดคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีตามที่แนบท้ายประกาศนี้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(5)

view

*

view