หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,994,654
Page Views 23,555,252
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (7)

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (7)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

และคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศดัง กล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พ.ค.2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2558 เป็นต้นไป มา ปุจฉา – วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ 

ปุจฉา มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศอย่างไร

วิสัชนา ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังต่อไปนี้ ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงตามแบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (แบบ ส.ญ.ค.1.1) ที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พ.ค.2558 (ข้อ 8)

1. การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

2. การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยของสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศ

3. การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

4. การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษี

การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้บริษัทดำเนินการดังนี้

1. กรอกคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตามแบบ ส.ญ.ค.1.1 และให้ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารแนบท้าย แบบ ส.ญ.ค.1.1 ในรูปแบบของ Text File

2. พิมพ์คำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตามแบบ ส.ญ.ค. 1.1 ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) มายื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องไม่เกินกว่าวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ให้ยื่นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจในรูปแบบของ Text File พร้อมการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงด้วย

ปุจฉา มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศอย่างไร

วิสัชนา การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศ เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ถือ ทรัพย์สินในประเทศไทยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศนั้น

(2) ต้องไม่น่าผลขาดทุนของการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่ตีราคาเป็นเงินได้ต่ำกว่าที่ลงทุนมาคำนวณหักเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อ ได้เลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่งแล้ว ก็ให้ถือปฏิบัติตลอดไป เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลง(ข้อ 9)

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (7)

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view