http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,602
เปิดเพจ23,734,977

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (7)

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (7)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

และคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศดัง กล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พ.ค.2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2558 เป็นต้นไป มา ปุจฉา – วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ 

ปุจฉา มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศอย่างไร

วิสัชนา ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังต่อไปนี้ ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงตามแบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (แบบ ส.ญ.ค.1.1) ที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พ.ค.2558 (ข้อ 8)

1. การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

2. การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยของสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศ

3. การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

4. การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษี

การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้บริษัทดำเนินการดังนี้

1. กรอกคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตามแบบ ส.ญ.ค.1.1 และให้ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารแนบท้าย แบบ ส.ญ.ค.1.1 ในรูปแบบของ Text File

2. พิมพ์คำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตามแบบ ส.ญ.ค. 1.1 ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) มายื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องไม่เกินกว่าวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ให้ยื่นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจในรูปแบบของ Text File พร้อมการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงด้วย

ปุจฉา มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศอย่างไร

วิสัชนา การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศ เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ถือ ทรัพย์สินในประเทศไทยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศนั้น

(2) ต้องไม่น่าผลขาดทุนของการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่ตีราคาเป็นเงินได้ต่ำกว่าที่ลงทุนมาคำนวณหักเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อ ได้เลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่งแล้ว ก็ให้ถือปฏิบัติตลอดไป เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลง(ข้อ 9)

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (7)

view

*

view