หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,993,024
Page Views 23,553,510
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (8)

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (8)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอนำประเด็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและคนต่างด้าว

ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป มา ปุจฉา – วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ 

ปุจฉา มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศอย่างไร

วิสัชนา การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้าม ประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการทั้งกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและกิจการอื่น ให้บริษัทดังกล่าวคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจาก กัน หากรายจ่ายใด ไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าส่วนใดเป็นรายจ่ายของกิจการใด ให้บริษัทเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าว ตามส่วนของรายได้ระหว่างรายได้จากการประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและ รายได้จากกิจการอื่น

กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ซึ่งมีทั้งรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ ให้บริษัทดังกล่าวคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของรายได้แต่ละส่วนแยก ต่างหากจากกัน หากรายจ่ายใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นรายจ่ายของรายได้ในส่วนใด ให้บริษัทเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวตามส่วนของรายได้ระหว่างรายได้ที่ได้รับ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้และรายได้ที่ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้(ข้อ 10)

ปุจฉา มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศมีผลขาดทุนสุทธิอย่างไร

วิสัชนา กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการทั้งกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและกิจการอื่น หากกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศมีผลขาดทุนสุทธิ ให้คงผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไว้ในกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศเท่านั้น

กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ซึ่งมีทั้งรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ หากรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้มีผลขาดทุนสุทธิให้คงผลขาดทุน สุทธิดังกล่าวไว้ในกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศในรายได้ที่ได้รับสิทธิยก เว้นภาษีเงินได้เท่านั้น(ข้อ 11)

ปุจฉา บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ อย่างไร

วิสัชนา ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน ได้ของบริษัท พร้อมทั้งบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้าย ของรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดพร้อมกับชาระภาษีตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมแนบแบบแสดงรายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานใหญ่ข้าม ประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชาระภาษี ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการทั้งกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและกิจการ อื่น ให้บริษัทดังกล่าวแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัท พร้อมทั้งบัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนของแต่ละกิจการออกเป็นคนละชุด สำหรับบัญชีงบดุลของบริษัทดังกล่าวให้ยื่นพร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของ บริษัทในกิจการใดกิจการหนึ่งก็ได้ โดยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทดังกล่าวให้ใช้เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรเดียวกัน (ข้อ 12)

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (8)

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view