http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,117,066
เปิดเพจ23,731,340

ภาษีการรับให้โดยเสน่หา(3)

ภาษีการรับให้โดยเสน่หา(3)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอนำประเด็นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หา

เฉพาะกรณีการยกให้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2559 พร้อมกับภาษีการรับมรดก ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ 

ปุจฉา ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2559 ที่จะมีการใช้บังคับกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หานั้น มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หา จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสอย่างไร

วิสัชนา การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีดังกล่าวยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ กรณีบุพการี (บิดาและหรือมารดา) ผู้สืบสันดาน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย) หรือคู่สมรส รวมทั้งบุคคลอื่นใดยกให้สังหาริมทรัพย์ โดยการอุปการะหรือให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ผู้รับให้ ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 (10) แห่งประมวลรัษฎากร

ปุจฉา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2559 เป็นต้นไป กรณีบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ทำการอุปการะหรือให้โดยเสน่หาซึ่งสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุพการี หรือคู่สมรสจะมีผลทางภาษีอากรอย่างไร

วิสัชนา ได้มีการแก้ไขมาตรา 42 (10) แห่งประมวลรัษฎากร โดยยกเลิกข้อความเดิมทั้งหมด เพื่อที่จะจัดเก็บภาษีเงินได้จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา และการรับให้โดยเสน่หาไม่ว่าจะเนื่องโอกาสใดๆ และได้เพิ่มการยกเว้นตามมาตรา 42 (26)(27)(28) และ (29) แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับมาตรา 42 (27) แห่งประมวลรัษฎากร นั้นบัญญัติว่า “เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น”

ดังนั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2559 เป็นต้นไป กรณีบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ทำการอุปการะหรือให้โดยเสน่หาซึ่งสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใดๆ ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุพการี หรือคู่สมรส โดยมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษีดังกล่าว ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุพการี หรือคู่สมรส ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แต่ถ้ามูลค่าของสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใดๆ ดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น ในส่วนที่เกินกว่า 20 ล้านบาท ผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้รับให้จากการอุปการะหรือให้โดยเสน่หาดังกล่าวมี หน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลโดยนำเงินได้ที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้รับให้จากการอุปการะหรือให้โดยเสน่หาจากบุพการีผู้ สืบสันดานหรือคู่สมรสดังกล่าวจะเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หา ในส่วนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีการรับให้โดยเสน่หา(3)

view

*

view