http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« October 2018»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/10/2018
ผู้เข้าชม20,459,803
เปิดเพจ24,298,357
Gold charts on InfoMine.com

มีผลแล้ว ระเบียบบังคับทางปกครอง สธ. วิธียึด อายัดทรัพย์หมอ-พยาบาล-คนวิชาชีพสาธาณสุข

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ถึงคิว กระทรวงคุณหมอมีผลแล้ว “ระเบียบบังคับทางปกครองฯ วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน” บรรดาแพทย์-พยาบาล-วิชาชีพสาธารณสุข มอบอำนาจ “ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาด ตามระเบียบ
       
       วันนี้ (17 ธ.ค.) มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558 ลงนาม ประกาศโดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีผลทันทีตั้งแต่มีประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้
       
       โดยประกาศดังกล่าว มีทั้งหมด 7 หมวด สืบเนื่องจาก ที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีหน่วยงานของรัฐได้ใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายเพื่อการ ละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือกรณีเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้กระทํา ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง แต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเพิกเฉยไม่ชําระเงินค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กําหนด หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินให้ครบถ้วนได้ตามบทบัญญัติ มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
       
       ทั้งนี้ วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินจักต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอนุโลม แต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่ได้กําหนดกฎกระทรวงเกี่ยวกับรายละเอียดวิธี ปฏิบัติ ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างและกระทรวงการคลังก็มิได้กําหนดระเบียบกลาง ที่กําหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันไว้ ด้วย อันทําให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเพื่อให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และมีการบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่า สินไหมทดแทนข้างต้น จึงเห็นควรกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 ประกอบกับมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาด จึงกําหนดระเบียบไว้
       
       มีรายงานว่า ในส่วนสาระของหมวด 2 การสืบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ส่วนที่ 1 ว่าด้วย คณะกรรมการสืบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ให้มีคณะกรรมการสืบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ซึ่งแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวง ประกอบด้วย 1. ในราชการบริหารส่วนกลาง ให้ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายเป็นประธานกรรมการหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและคดี นิติกรกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินสังกัดหรือเคยสังกัดอยู่ เป็นกรรมการ และนิติกรกลุ่มกฎหมายผู้เป็นเจ้าของสํานวนเป็นกรรมการและเลขานุการ
       
       2. ในราชการบริหารส่วนกลางที่สํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้ที่นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการหัวหน้ากลุ่มงานนิติการหรือหัว หน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินสังกัดหรือเคยสังกัดอยู่ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการ และนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรผู้เป็นเจ้าของสํานวนเป็นกรรมการและ เลขานุการหากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการ
       
       ส่วนที่ 2 การสืบหาทรัพย์สิน สามารถประสานงานกับสํานักงานที่ดินเพื่อตรวจสอบหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริม ทรัพย์ที่ปรากฏชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน คู่สมรส และบุตรผู้เยาว์ของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินและบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ถือ กรรมสิทธิ์รวมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินมีสิทธิเรียกร้อง ซึ่งอาจยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ได้ โดยให้ตรวจสอบตามภูมิลําเนาเดิมที่เคยอยู่อาศัย สถานที่ที่เคยย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนตามภูมิลําเนาปัจจุบัน
       
       สามารถตรวจสอบทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชด ใช้เงิน เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ เครื่องจักร หุ้น เงินปันผล หรือหลักประกันการขอใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ โดยประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดทําทะเบียนหรือมีบัญชีควบคุม สังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
       
       สืบหาทรัพย์สินอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินในสํานักงานบ้าน และที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน หรือจากคู่สมรสและบุตรผู้เยาว์หรือบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีทรัพย์สินของเจ้า หน้าที่ผู้ต้องชดใชเง้ ินไว้ในความครอบครอง
       
       สามารถขอความร่วมมือจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบหลัก ทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากในธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ สามารถขอความร่วมมือจากสถานธนานุเคราะห์หรือสถานธนานุบาล เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินที่ได้นํามาจํานําไว้ ดําเนินการอื่นใดเพื่อสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชด ใช้เงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
       
       ทั้งนี้ การดําเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวรรคสอง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสืบ ยึด อายัดทรัพย์สิน
       
       อ่านระเบียบฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/331/1.PDF


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : มีผลแล้ว ระเบียบบังคับทางปกครอง สธ.  วิธียึด อายัดทรัพย์ หมอ พยาบาล คนวิชาชีพสาธาณสุข

view

*

view