http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« October 2018»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/10/2018
ผู้เข้าชม20,459,880
เปิดเพจ24,298,435
Gold charts on InfoMine.com

เปิด 286สินค้า-บริการ ต้องแสดงราคา

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บังคับใช้แล้ว!! เปิด "286สินค้า-บริการ" ต้องแสดงราคา ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 43/2559

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

ตาม ที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น
โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้พิจารณา ทบทวนการใช้อํานาจดังกล่าวจากภาวะเศรษฐกิจขณะนี้แล้ว เห็นควรคงมาตรการให้ผู้จําหน่ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการต่อไปเพื่อผู้ บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๕) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ ให้ผู้จําหน่ายแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าตามบัญชี ก แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้จําหน่ายที่จําหน่ายโดยการเร่ขายตามที่ ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เป็นการเร่ขายโดยใช้ยานยนต์
ข้อ ๔ ให้ผู้ให้บริการแสดงค่าบริการที่ให้บริการตามบัญชี ข แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๕ การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ให้กระทําโดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจกผนังหรือวัตถุอื่น และแสดงไว้ที่สินค้าที่จําหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการ หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้นการแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการ ที่ให้บริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย สําหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจําหน่ายหรือค่าบริการต้อง เป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
ข้อ ๖ การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าของผู้จําหน่ายสินค้าลําดับที่ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๙๐ และ ๑๙๑ ตามบัญชี ก แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ที่จําหน่ายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ที่มีมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดติดตั้งไว้ เป็นประจํา ต้องแสดงตัวเลขราคามีขนาดสูงไม่ต่ํากว่าสิบห้าเซนติเมตร ไว้หน้าสถานีบริการ และการแสดงราคาจําหน่ายนั้น ต้องตรงกับราคาที่ระบุไว้ที่มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงด้วย
ข้อ ๗ การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าของผู้จําหน่ายสินค้าลําดับที่ ๑๙๕ ๒๑๒ และ ๒๑๓ ตามบัญชี ก แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้แสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าตามข้อ ๓ พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ําหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ ชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน รวมทั้ง ค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด ๑๖ ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า
ข้อ ๘ ในกรณีที่สภาพของสินค้าหรือการให้บริการไม่สามารถแสดงราคาจําหน่ายปลีก สินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการไว้ที่สินค้าที่จําหน่ายหรือสถานที่ที่ให้ บริการ หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้นได้ให้จัดทําบัญชีแสดงรายการสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ โดยให้นําความในข้อ ๕ มาใช้บังคับกับการจัดทําบัญชีแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ ให้บริการโดยอนุโลม และจัดให้มีไว้ในที่ที่เปิดเผยซึ่งผู้บริโภคสามารถดูได้
ข้อ ๙ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจําหน่ายปลีก สินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๗ ผู้จําหน่ายหรือผู้ให้บริการจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนและครบ ถ้วน โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้ บริการ
ข้อ ๑๐ กรณีสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ ที่ฉลากภาชนะบรรจุ สิ่งที่หุ้มห่อหรือที่สินค้านั้น หากผู้จําหน่ายประสงค์จะจําหน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้องแสดงราคาจําหน่าย ใหม่ และให้ถือว่าผู้จําหน่ายได้แสดงราคาจําหน่ายปลีกตามข้อ ๓ แล้ว แต่ถ้าผู้จําหน่ายประสงค์จะจําหน่ายในราคาที่แตกต่างไปจากราคาที่ผู้ผลิต หรือผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงไว้แล้ว ต้องแสดงราคาจําหน่ายปลีกใหม่ตามข้อ ๓
ข้อ ๑๑ การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๗ หรือข้อ ๑๐ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จําหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือผู้ให้บริการจําหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ํากว่าราคาจําหน่ายปลีกหรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ


.................

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
๑ กระเทียม ๒ กะทิสด กะทิสําเร็จรูป มะพร้าวขูด ๓ กะปิ ๔ กาแฟที่คั่วแล้ว กาแฟสําเร็จรูป ชา ชาผงสําเร็จรูป
๕ กุ้ง ปูปลา ปลาหมึก หอย และส่วนที่บริโภคได้ ๖ เกลือบริโภค ๗ ขนมทุกชนิด ๘ ข้าวสาร ๙ ไข่ไก่ ไข่เป็ด
๑๐ ครีมเทียม เนยเทียม
๑๑ เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
๑๒ เครื่องเทศ
๑๓ เครื่องปรุงแต่งรสอาหารสําเร็จรูป
๑๔ ซีอิ๊ว ซอส เต้าเจี้ยว น้ําปลา
๑๕ นมข้น นมคืนรูป นมดัดแปลงสําหรับทารก นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว นมแปลงไขมัน นมผง นมสด
๑๖ น้ําแข็ง
๑๗ น้ําดื่ม น้ําแร่บรรจุภาชนะผนึก
๑๘ น้ําตาลทุกชนิด
๑๙ น้ําพริกแกง
๒๐ น้ํามันที่ใช้ปรุงอาหาร
๒๑ น้ําส้มสายชู
๒๒ น้ําสลัดข้นหรือใส
๒๓ เนย เนยแข็ง
………………………..
บัญชี ก.
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและคาบร ่ ิการ
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
กกร. 43/59
๒๔ เนื้อกระบือ เนื้อโค เนื้อสุกรชําแหละ และส่วนที่บริโภคได้
๒๕ เนื้อไก่ เนื้อเป็ด และส่วนที่บริโภคได้
๒๖ บะหมี่ วุ้นเส้น เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน
๒๗ แป้งประกอบอาหาร แป้งสําเร็จรูปทุกชนิด
๒๘ ผงชูรส
๒๙ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง และผลไม้แปรรูป
๓๐ ผักสด และผักแปรรูป
๓๑ พริกไทย
๓๒ หอมแดง หอมหัวใหญ่
๓๓ อาหารกึ่งสําเร็จรูป
๓๔ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
๓๕ อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพร้อมปรุง
๓๖ กระจกเงา
๓๗ กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษชําระอเนกประสงค์
๓๘ กระติกน้ํา กาน้ํา แก้วน้ํา จาน ช้อน ชาม ตะเกียบ ถ้วย ถาด ส้อม
๓๙ กระทะ เขียง ครก ตะหลิว ทัพพี มีด สาก หม้อ
๔๐ กะละมัง ขันน้ํา ตะกร้า ถังน้ํา
๔๑ เก้าอี้ เตียง ตู้ โต๊ะ
๔๒ ตะเกียง ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย
๔๓ เตาแก๊ส เตาถ่าน อะไหล่ อุปกรณ์ อุปกรณ์จุดเตาแก๊ส
๔๔ ถ่านเชื้อเพลิง ถ่านไม้ แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
๔๕ ที่ตักขยะ แปรงขัดพื้น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น
๔๖ ที่นอน ผ้าห่ม มุ้ง เสื่อ หมอน
๔๗ น้ํายาชําระล้าง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
๔๘ น้ํายาปรับผ้านุ่ม
๔๙ น้ํายารีดผ้า น้ํายาอัดกลีบ
๕๐ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
๕๑ ผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือกําจัดยุงและแมลง
หมวดของใช้ประจําบ้าน
- ๒ -
กกร. 43/59
๕๒ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นหรือดับกลิ่น
๕๓ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดทําความสะอาด
๕๔ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
๕๕ ผ้าม่าน มู่ลี่อุปกรณ์
๕๖ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ
๕๗ ไม้แขวนเสื้อ ราวตากผ้าสําเร็จรูป อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการตากผ้า
๕๘ ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน เวชภัณฑ์
๕๙ สําลี ก้านสําลี
๖๐ กรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ แว่นตา เลนส์แว่นตา
๖๑ กําไล เข็มกลัดติดเสื้อ ต่างหู สายสร้อย แหวน
๖๒ กิ๊บ สายคาดผม
๖๓ เข็มขัด
๖๔ ครีมหรือน้ํายาดัด ตกแต่ง นวด บํารุง ย้อม เปลี่ยนสีหรือย้อมเส้นผม
๖๕ ครีมอาบน้ํา โฟมล้างหน้า สบู่
๖๖ เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบเนตรนารี เครื่องแบบยุวกาชาด เครื่องแบบลูกเสือ
๖๗ เครื่องสําอาง น้ําหอม
๖๘ แชมพูสระผม
๖๙ ถุงเท้า ถุงน่อง รองเท้า
๗๐ ทองรูปพรรณ และค่ากําเหน็จ
๗๑ น้ํายาทาเคลือบเงารองเท้า แปรงขัดรองเท้า ยาขัดรองเท้า
๗๒ น้ํายาบ้วนปาก ยาสีฟัน
๗๓ แป้งน้ํา แป้งฝุ่น
๗๔ แปรงสีฟัน
๗๕ ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
๗๖ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
๗๗ ไม้จิ้มฟัน
๗๘ เสื้อผ้าสําเร็จรูป
๗๙ หวีด้าม หวีแปรง
๘๐ ไหมขัดฟัน
หมวดของใช้ส่วนบุคคล
- ๓ -
กกร. 43/59
หมวดกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และเครื่องเขียน
๘๑ กระดาษพิมพ์ กระดาษเขียน
๘๒ กระดาษห่อของ ซองกระดาษ บัตรอวยพร
๘๓ คลิปหนีบกระดาษ
๘๔ เครื่องเจาะกระดาษ อุปกรณ์
๘๕ เครื่องเย็บกระดาษ อุปกรณ์
๘๖ ซอง แฟ้ม ปกรายงานทําจากพลาสติก
๘๗ ตรายาง
๘๘ เทปกาว
๘๙ แบบเรียน หนังสือ
๙๐ สมุด
๙๑ สันปก สันห่วง
๙๒ อุปกรณ์เครื่องเขียน
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
๙๓ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เสาอากาศหรือสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ
๙๔ กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า กาต้มน้ําไฟฟ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๙๕ กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๙๖ คอมแพ็คดิสก์แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง
๙๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อะไหล่ อุปกรณ์
๙๘ เครื่องชงกาแฟ
๙๙ เครื่องซักผ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐๐ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องเป่าลมไฟฟ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐๑ เครื่องทําน้ําร้อน อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐๒ เครื่องบด เครื่องปั่น เครื่องผสมอาหารไฟฟ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐๓ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐๔ เครื่องปั๊มน้ํา อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐๕ เครื่องปิ้งขนมปัง
๑๐๖ เครื่องรับโทรทัศน์ จอรับภาพ อะไหล่ อุปกรณ์
- ๔ -
กกร. 43/59
๑๐๗ เครื่องรับวิทยุ อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐๘ เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกคอมแพ็คดิสก์ เครื่องบันทึกภาพหรือเครื่องบันทึกเสียง อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐๙ เครื่องเสียง ไมโครโฟน ลําโพง อะไหล่ อุปกรณ์
๑๑๐ โคมไฟ อะไหล่ อุปกรณ์
๑๑๑ ไดร์เป่าผม
๑๑๒ ตู้แช่ ตู้เย็น อะไหล่ อุปกรณ์
๑๑๓ ตู้ทําน้ําเย็น ตู้ทําน้ําร้อน อะไหล่อุปกรณ์
๑๑๔ เตาไฟฟ้าสําหรับประกอบอาหาร อะไหล่ อุปกรณ์
๑๑๕ เตารีดไฟฟ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๑๑๖ เตาอบ เตาอบไมโครเวฟ อะไหล่ อุปกรณ์
๑๑๗ พัดลมไฟฟ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๑๑๘ สายไฟฟ้า
๑๑๙ หลอดไฟฟ้า
๑๒๐ อุปกรณ์ไฟฟ้า
หมวดยานยนต์และอุปกรณ์
๑๒๑ เข็มขัดนิรภัย
๑๒๒ แบตเตอรี่
๑๒๓ ฟิล์มกรองแสง
๑๒๔ ยางรถจักรยาน
๑๒๕ ยางรถจักรยานยนต์
๑๒๖ ยางรถยนต์
๑๒๗ รถจักรยาน
๑๒๘ รถจักรยานยนต์
๑๒๙ รถยนต์นั่ง
๑๓๐ รถยนต์บรรทุก
๑๓๑ หมวกนิรภัย
๑๓๒ อะไหล่ อุปกรณ์รถ
- ๕ -
กกร. 43/59
หมวดเกษตรกรรม
๑๓๓ กรดมด
๑๓๔ กระบอกฉีดหรือพ่นยาฆ่าแมลง
๑๓๕ คราด จอบ พลั่ว เสียม
๑๓๖ เครื่องตัดหญ้า
๑๓๗ เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง
๑๓๘ เครื่องมือจับสัตว์น้ํา
๑๓๙ เครื่องสูบน้ํา
๑๔๐ แคลเซียมคาร์ไบด์
๑๔๑ ดิน วัสดุใช้ในการปลูกพืช
๑๔๒ ตาข่ายไนล่อน ตาข่ายพรางแสง
๑๔๓ ปุ๋ย
๑๔๔ ปูนขาว ปูนแดง
๑๔๕ เมล็ดพันธุ์พืช ส่วนขยายพันธุ์พืช
๑๔๖ ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ยาป้องกันหรือรักษาโรคสัตว์
๑๔๗ รถไถ
๑๔๘ รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
๑๔๙ สายยางส่งน้ํา
๑๕๐ หัวอาหารสตวั ์ อาหารสัตว์
หมวดวัสดุก่อสร้าง
๑๕๑ กบไสไม้ เกรียง
๑๕๒ กระจก
๑๕๓ กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
๑๕๔ กระเบื้องบุผนังหรือปูพื้น หินบุผนังหรือปูพื้น
๑๕๕ กระเบื้องใยหิน
๑๕๖ กลอน บานพับ ลูกบิด
๑๕๗ กันสาด มุ้งลวด รางน้ํา รั้ว เหล็กดัด
๑๕๘ คอนกรีตบล็อก
- ๖ -
กกร. 43/59
๑๕๙ เครื่องสุขภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์
๑๖๐ ชะแล็ก แล็กเกอร์
๑๖๑ ตะปู น็อต สกรู
๑๖๒ ถังเก็บน้ํา แท็งก์น้ํา
๑๖๓ ถังบําบัดน้ําเสีย
๑๖๔ ทราย
๑๖๕ ท่อซีเมนต์
๑๖๖ ท่อพีวีซี ข้อต่อท่อพีวีซี
๑๖๗ ท่อพีอี ข้อต่อท่อพีอี
๑๖๘ ท่อโลหะ ข้อต่อท่อโลหะ
๑๖๙ ทินเนอร์
๑๗๐ น้ํามันสน
๑๗๑ บานประตู บานหน้าต่าง วงกบ
๑๗๒ ปูนซีเมนต์
๑๗๓ ผลิตภัณฑ์ยาแนวกันน้ํา
๑๗๔ แผ่นฉนวนกันความร้อน
๑๗๕ แผ่นซเมนต ี ์ปูพื้น
๑๗๖ แผ่นยิบซั่ม
๑๗๗ ไม้ปาร์เก้ ไม้แปรรูป ไม้อัด
๑๗๘ ลวดตาข่าย ลวดเหล็ก ลวดหนาม
๑๗๙ สังกะสี
๑๘๐ สีทาบ้าน สีสเปรย์
๑๘๑ หิน อิฐ
๑๘๒ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
๑๘๓ เหล็กฉาก เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
๑๘๔ อลูมิเนียมแผ่น อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
๑๘๕ แอลกอฮอล์
- ๗ -
กกร. 43/59
หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
๑๘๖ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
๑๘๗ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
๑๘๘ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋อง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุภาชนะผนึก
๑๘๙ น้ํามันก๊าด
๑๙๐ น้ํามันแก๊สโซฮอล์ น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
๑๙๑ น้ํามันดีเซล - ปาล์ม (ไบโอดีเซล)
๑๙๒ น้ํามันหล่อลื่น
๑๙๓ กรรไกร
๑๙๔ กรอบรูปภาพ ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์
๑๙๕ กระเช้าของขวัญ
๑๙๖ กระถาง
๑๙๗ กระเป๋า
๑๙๘ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์
๑๙๙ กาว
๒๐๐ กุญแจ
๒๐๑ ขวดนม อุปกรณ์
๒๐๒ ของเล่น
๒๐๓ ไขควง ค้อน คีม เลื่อย สว่าน สิ่ว
๒๐๔ เครื่องกรองน้ํา อะไหล่ อุปกรณ์
๒๐๕ เครื่องกีฬา อุปกรณ์กีฬา
๒๐๖ เครื่องดนตรี อะไหล่ อุปกรณ์
๒๐๗ เครื่องบูชา
๒๐๘ เครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
๒๐๙ เครื่องยนต์
๒๑๐ เครื่องอัฐบริขาร
๒๑๑ จักรเย็บผ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๒๑๒ ชุดไทยธรรม
- ๘ -
หมวดอื่นๆ
กกร. 43/59
๒๑๓ ชุดสังฆทาน
๒๑๔ เชือก
๒๑๕ บัตรเติมเงิน
๒๑๖ แจกันดอกไม้ ดอกไม้ช่อ ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง
๒๑๗ ด้าย ผ้า
๒๑๘ ต้นไม้ดอก ต้นไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน
๒๑๙ ถุงพลาสติก
๒๒๐ ถุงมือ
๒๒๑ ทองคําแท่ง
๒๒๒ เทียนไข
๒๒๓ ซิมการ์ด โทรศัพท์ อะไหล่ อุปกรณ์
๒๒๔ นาฬิกา
๒๒๕ น้ําหอมปรับอากาศ
๒๒๖ บุหรี่ซิกาแรต ยาสูบ
๒๒๗ แบตเตอรี่ที่ใช้สําหรับนาฬิกา เครื่องคิดเลขหรือกล้องถ่ายรูป
๒๒๘ พลาสติกห่ออาหาร (ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร)
๒๒๙ ฟิล์มถ่ายรูป
๒๓๐ มีดโกน ใบมีดโกน
๒๓๑ ไม้แกะสลัก
๒๓๒ รองเท้าบู๊ทยาง
๒๓๓ เรือขนาดเล็กไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง
๒๓๔ ร่ม หมวก
๒๓๕ เสื้อชูชีพ
๒๓๖ สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
๒๓๗ สายโทรศัพท์
๒๓๘ อัลบั้มเก็บภาพ
- ๙ -
------------------------------------------
กกร. 43/59
๑ บริการชมกีฬา บริการชมภาพยนตร์หรือมหรสพ
๒ บริการกวดวิชา สอนคอมพิวเตอร์ สอนภาษา
๓ บริการกําจัดปลวก หรือแมลง
๔ บริการแก้ไข ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเสื้อผ้า
๕ บริการขยายภาพ ถ่าย พิมพ์ ล้างหรืออัดภาพ
๖ บริการเข้าเล่ม พิมพ์เอกสาร เย็บเล่ม
๗ บริการเคลือบบัตร
๘ บริการจัดดอกไม้
๙ บริการชําระเงิน ณ จุดบริการ
๑๐ บริการซ่อมกล้องถ่ายรูป หรือกล้องถ่ายวีดีโอ
๑๑ บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับส่งโทรสารหรือโทรศัพท์
๑๒ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนาฬิกา
๑๓ บริการซ่อมเครื่องหนัง หรือรองเท้า
๑๔ บริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์
๑๕ บริการซ่อมรถ
๑๖ บริการซัก รีด อบ
๑๗ บริการตรวจรักษาสัตว์ บริการอาบน้ํา ตกแต่งสัตว์
๑๘ บริการตัดแต่งผมบุรุษหรือสตรี
๑๙ บริการตัดเย็บหรือติดตั้งผ้าม่าน ติดตั้งวอลล์เปเปอร์
๒๐ บริการตัดเย็บเสื้อผ้า
๒๑ บริการติดตั้ง ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
๒๒ บริการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ ประปา หรือไฟฟ้า
๒๓ บริการถ่ายเอกสาร
………………………..
บัญชี ข.
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
กกร. 43/59
๒๔ บริการทํากรอบพระ
๒๕ บริการทํากรอบรูป
๒๖ บริการทํากันสาด เชื่อมโลหะ มุ้งลวด รางน้ํา เหล็กดัด
๒๗ บริการทําตรายาง
๒๘ บริการที่จอดรถ
๒๙ บริการทําลูกกุญแจ
๓๐ บริการนวดเพื่อสุขภาพ
๓๑ บริการปะยางรถ
๓๒ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
๓๓ บริการแปลเอกสาร
๓๔ บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
๓๕ บริการรับฝากของตามสถานีขนส่ง
๓๖ บริการรับส่งโทรสาร พัสดุภัณฑ์สินค้าหรือเอกสาร
๓๗ บริการรับส่งผู้โดยสาร
๓๘ บริการเรือข้ามฟาก
๓๙ บริการล้าง อัดฉีดรถ
๔๐ บริการสถานที่เล่นกีฬา หรือสถานที่ออกกําลังกาย
๔๑ บริการสอนขับรถยนต์
๔๒ บริการเสริมสวย
๔๓ บริการให้เช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง เต๊นท์ หรือโต๊ะ
๔๔ บริการให้เช่าคอมแพ็คดิสก์ หรือแถบบันทึกภาพ
๔๕ บริการให้เช่าที่พัก ที่อยู่อาศัย หรือโรงแรม
๔๖ บริการให้เช่ายานพาหนะ
๔๗ บริการให้เช่าหนังสือ
๔๘ บริการให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
- ๒ -
--------------------------------------------------
กกร. 43/59


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิด 286สินค้า บริการ ต้องแสดงราคา

view

*

view