http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« October 2018»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/10/2018
ผู้เข้าชม20,460,301
เปิดเพจ24,298,875
Gold charts on InfoMine.com

เปิดระเบียบ! มาตรฐานให้บริการไฟฟ้า-ใบอนุญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประกาศระเบียบ "กกพ." มาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจํา หน่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานการให้ บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการที่มี มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดีและเกิดการพัฒนาด้านการให้บริการอันจะก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
“กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“สํานักงาน กกพ.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“เหตุ สุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวัง ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการให้บริการ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานการให้บริการ การประเมินคุณภาพการให้บริการและเผยแพร่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นรายเดือนผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานข้อมูลตาม วรรคหนึ่งทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคม โดยรายงานภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไปต่อสํานักงาน กกพ.
ข้อ ๖ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้สํานักงาน กกพ. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นหนังสือ โดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการ นั้น แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ผลการดําเนินการ รวมถึงแผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต
ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้กกพ. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

...

เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนญาตระ บบจำหน่ายไฟฟ้า แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า
ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ ..รายละเอียด http://goo.gl/wurR0D 


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดระเบียบ มาตรฐานให้บริการไฟฟ้า ใบอนุญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า

view

*

view