http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,373
เปิดเพจ23,727,418

ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดเงินลงทุน กบข. ทั้งใน-ตปท.

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประกาศราชกิจจาฯ กฎกระทรวงการคลัง กำหนดเงินลงทุนทั้งใน-ตปท. ของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ "กบข."

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการพ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๖๙ วรรคสี่ และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานา ญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๒) ไม่เกินร้อยละสี่สิบ เว้นแต่การลงทุนในต่างประเทศ ให้นําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๔) ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานา ญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละสิบสอง โดยคณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้วยก็ได้”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกําหนดสัดส่วนการนําเงินของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามข้อ ๖ (๑) และ (๓) แห่งกฎกระทรวง
กําหน ดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดเงินและตลาดทุนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มสัดส่วน การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดการเงินของกองทุน กระทําได้กว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะทําให้เกิด ความคล่องตัวในการลงทุนและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของกองทุน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดเงินลงทุน กบข. ทั้งใน-ตปท.

view

*

view