หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,992,218
Page Views 23,552,625
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดเงินลงทุน กบข. ทั้งใน-ตปท.

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประกาศราชกิจจาฯ กฎกระทรวงการคลัง กำหนดเงินลงทุนทั้งใน-ตปท. ของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ "กบข."

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการพ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๖๙ วรรคสี่ และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานา ญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๒) ไม่เกินร้อยละสี่สิบ เว้นแต่การลงทุนในต่างประเทศ ให้นําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๔) ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานา ญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละสิบสอง โดยคณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้วยก็ได้”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกําหนดสัดส่วนการนําเงินของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามข้อ ๖ (๑) และ (๓) แห่งกฎกระทรวง
กําหน ดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดเงินและตลาดทุนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มสัดส่วน การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดการเงินของกองทุน กระทําได้กว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะทําให้เกิด ความคล่องตัวในการลงทุนและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของกองทุน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดเงินลงทุน กบข. ทั้งใน-ตปท.

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view