http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,487
เปิดเพจ23,727,532

ระเบียบ! คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในกม.ฟอกเงินพ.ศ.2559

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เปิด! ระเบียบ การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙) ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

โดย ที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕/๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ (๖) ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือการกําหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรมลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้ เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานและไม่อาจดํา เนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมาย อื่นหรือดําเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล
“ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย
ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว หรือเลขาธิการมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีจําเป็นหรือ เร่งด่วนแล้วแต่กรณี ในความผิดมูลฐานใดที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในระบบสาร สนเทศของสํานักงาน กําหนดให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทําความผิดมูลฐานนั้นตามแบบท้าย ระเบียบนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคําร้องได้ตามกําหนดเวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๕ เมื่อมีผู้เสียหายยื่นคําร้องภายในกําหนดเวลา หรือยื่นเกินกําหนดเวลาโดยได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําความเห็นเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ต่อไป
กรณีไม่มีผู้ เสียหายยื่นคําร้อง หรือยื่นคําร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายหรือยื่น เกินกําหนดเวลาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้เลขาธิการทราบ และแจ้งให้ผู้เสียหายที่ยื่นคําร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐาน หรือยื่นเกินกําหนดเวลาดังกล่าวทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ หากผู้เสียหายรายใดไม่เห็นด้วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อเลขาธิการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคําสั่งต่อไป คําสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมนั้นให้เป็นที่สุด
ข้อ ๖ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตามข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีมติให้ดําเนิน การกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ดังนี้
(๑) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้นําไปคืนแก่ผู้เสียหายซึ่งปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
(๒) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่ง ให้นําไปชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหาย หรือ
(๓) รายการผู้เสียหายหรือผู้ยื่นคําร้องที่ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองพร้อมเหตุผลประกอบ
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เลขาธิการเสนอให้เลขาธิการ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหก ต่อไป
ข้อ ๘ กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้นําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา ความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายและคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าว เป็นที่สุดแล้ว ให้สํานักงานดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลโดยเร็ว ทั้งนี้ หากจําเป็นต้องนําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดออกขายทอดตลาดตาม คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลเพื่อนําเงินไปชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายให้นํา ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนําทรัพย์สินออก ขายทอดตลาดมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ ๙ ในการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลตามข้อ ๘ ให้สํานักงานจัดทําบัญชีคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความ ผิดให้แก่ผู้เสียหาย และแจ้งให้ผู้เสียหายมารับคืนหรือรับการชดใช้คืนภายในเวลาที่สํานักงานกําหน ด แต่หากผู้เสียหายรายใดไม่มารับคืนหรือรับการชดใช้คืนดังกล่าวให้สํานักงาน ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อธิคม อินทุภูติ
ประธานกรรมการธุรกรรม

.............................................

แบบยื่นคำร้อง


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ระเบียบ คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย กม.ฟอกเงินพ.ศ.2559

view

*

view