หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 19/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 20,000,577
Page Views 23,569,860
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

ประกาศราชกิจจาฯ พรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี59 กว่า5.6หมื่นล้าน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประกาศราชกิจจาฯแล้ว พรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี59 กว่า5.6หมื่นล้าน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙) พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตั้งเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๓๒,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ๓๒,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท

มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังให้ตั้งเป็นจํานวน ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้จากแหล่งรายได้ดังต่อไปนี้ (๑) ภาษีและรายได้อื่น ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ บาท
มาตรา ๗ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

.........

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. โดยที่รัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่ให้ความสําคัญกับการ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจํานวนไม่เกิน ๔๗,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูปเป็นจํานวน ๓๒,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท
(๒) เพื่อจัดสรรตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นจํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินคงคลังเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นจํานวน ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ บาท


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ประกาศราชกิจจา พรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี59 หมื่นล้าน

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view