http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« October 2018»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/10/2018
ผู้เข้าชม20,458,837
เปิดเพจ24,297,241
Gold charts on InfoMine.com

ประกาศราชกิจจาฯ พรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี59 กว่า5.6หมื่นล้าน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประกาศราชกิจจาฯแล้ว พรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี59 กว่า5.6หมื่นล้าน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙) พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตั้งเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๓๒,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ๓๒,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท

มาตรา ๕ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังให้ตั้งเป็นจํานวน ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้จากแหล่งรายได้ดังต่อไปนี้ (๑) ภาษีและรายได้อื่น ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ บาท
มาตรา ๗ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

.........

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. โดยที่รัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่ให้ความสําคัญกับการ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจํานวนไม่เกิน ๔๗,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูปเป็นจํานวน ๓๒,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท
(๒) เพื่อจัดสรรตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นจํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินคงคลังเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นจํานวน ๘,๓๓๘,๙๗๒,๗๐๐ บาท


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ประกาศราชกิจจา พรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี59 หมื่นล้าน

view

*

view