http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สรรพากร ชี้ต้องมีใบกำกับฯเต็มรูปแบบ ถึงลดภาษีได้

สรรพากร'ชี้ต้องมีใบกำกับฯเต็มรูปแบบ ถึงลดภาษีได้

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"กรมสรรพากร" ระบุต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น ถึงจะได้ลดหย่อนภาษีตามมาตรการกินเที่ยวช่วงสงกรานต์

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสงกรานต์ ให้สิทธิผู้มีเงินได้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม ที่จ่ายในช่วงวันที่9 – 17 เมษายน 2559 ไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

“ผู้ขายหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ลูกค้าที่จ่าย เงินค่ากินเที่ยวช่วงสงกรานต์ตามมาตรการดังกล่าว สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ลูกค้าโดยไม่ต้องระบุเลขประจำตัวผู้ เสียภาษีของลูกค้าก็ได้ หากลูกค้านั้นเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหากลูกค้าเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ยอมบอกเลขประจำ ตัวผู้เสียภาษีให้ทราบ ทั้งที่ได้แจ้งให้ลูกค้าบอกแล้วก็ตาม ถือได้ว่าผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการมิได้มีเจตนาที่จะออกใบกำกับภาษีแบบ เต็มรูปที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามกฎหมายแต่อย่างใด”นายสมชาย กล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ รับบริการไว้ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เฉพาะกรณีลูกค้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ถ้าลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการก็ไม่จำต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบกำกับภาษีแต่อย่างใด

กรณี ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้แจ้งให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ รับบริการแจ้งรายการเกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยวิธีปิดเป็นประกาศ หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายบุคคล หรือแจ้งโดยวิธีการอื่นใดแล้ว หากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้แจ้งรายการเลข ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ทราบ หรือแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ระบุเลขประจำตัวผู้ เสียภาษีอากรของลูกค้านั้นไว้ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ถือได้ว่าผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการมิได้มีเจตนาที่จะออกใบกำกับภาษีแบบ เต็มรูปที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามกฎหมายแต่อย่างใด

2.ถ้าผู้ซื้อ สินค้าหรือผู้รับบริการมิได้แจ้งรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและได้รับ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวนั้น ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีก็จะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่สามารถนาไปใช้ในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ และถ้าการที่ไม่ได้แจ้งรายการดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสีย ภาษีอากรก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อไป

3 .ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขาย สินค้าหรือผู้ให้บริการทราบก็ได้

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถดู รายละเอียดได้จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199)ฯ ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2556 และคำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร.1161


สรรพากร' ยันลดภาษีกินเที่ยวทุกคนได้ประโยชน์

โดย :

อธิบดีสรรพากร" ชี้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์มาตรการลดหย่อนภาษี "กิน-เที่ยว" เผยแบบสอบถามลงทะเบียนคนจนเสร็จแล้ว

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวถึงกรณีที่มองว่าการลดหย่อนภาษีสำหรับการกินอาหารและ ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นการช่วยคนชั้นกลาง ส่วนคนรายได้น้อยไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว โดยยืนยันว่า คนรายได้น้อยจะได้ประโยชน์ทางอ้อม เพราะเมื่อมีการกระตุ้นใช้จ่าย จะช่วยทำให้เศรษฐกิจมีความคึกคักขึ้น คนรายได้น้อยก็จะมีรายได้มากขึ้น โดยเงินที่ใช้จ่ายจากคนชั้นกลางนั้นจะหมุนไปในเศรษฐกิจ 3-4 รอบ สุดท้ายต้องตกไปอยู่ที่มือของคนรายได้น้อย และ กลุ่มลูกจ้างร้านอาหาร โรงแรม ที่เมื่อมีคนไปเที่ยวไปกินมากขึ้น กลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้มากขึ้น

“นโยบาย ที่ออกมาเป็นนโยบายการกระตุ้นการใช้จ่าย ดังนั้น ต้องให้คนชั้นกลางที่มีเงิน และกำลังคิดไปเที่ยวต่างประเทศ หันมาเที่ยวในประเทศ กินใช้ ประเทศแทน คนรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์ทางอ้อม แม้ไม่ได้รับทางตรงก็ตาม”

ทั้งนี้ ภาพรวมของนโยบายแล้ว ถือว่า ทุกคนก็จะได้รับประโยชน์ แม้สรรพากรจะเสียรายได้จากการนำรายจ่ายดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีจำนวน 1.5 หมื่นบาทต่อคน แต่กรมฯก็จะมีรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามาจากการใช้จ่าย โดยรายได้โดยตรงก็จะมาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนทางอ้อมนั้น เมื่อเกิดการใช้จ่าย ผู้ประกอบการก็จะมีรายได้มากขึ้น ซึ่งผลกำไรที่ได้ ก็จะนำมาสู่การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับการลงทะเบียนคนจน นั้น กรมสรรพากรได้ช่วยกระทรวงการคลังในการคิดแบบสอบถาม เพื่อให้คนรายได้น้อยลงทะเบียน โดยแบบสอบถามดังกล่าว จะทำในลักษณะให้มีการใส่เครื่องหมายถูกในข้อที่ใช่ โดยมีรายละเอียดในการสอบการสอบถามประมาณ 3 หน้ากระดาษเอ 4 หัวข้อที่สำคัญ คือ รายได้ อาชีพ ที่อยู่ แต่หากมีการแจ้งข้อมูลเท็จ ทางการก็คงไม่ได้มีบทลงโทษอะไร เพียงแต่บุคคลคนนั้น ก็จะไม่ได้รับสวัสดิการกับรัฐ โดยกรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถตรวจเช็คข้อมูลระหว่างกันเพื่อสอบ ทานข้อมูลที่เป็นจริงได้

“รัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านแบงก์ รัฐ และ คงมีมาตรการจูงใจในการลงทะเบียนให้ ซึ่งขณะนี้ ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหารือ แต่ที่แน่นอน เมื่อมีการลงทะเบียนแล้ว และมีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว บุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีรายได้น้อย ก็จะได้รับสวัสดิการที่รัฐเตรียมไว้ให้”

สำหรับสวัสดิการที่ได้ เป็นสวัสดิการที่รัฐดำเนินอยู่แล้วบางส่วน อาทิ ขึ้นรถเมล์ รถไฟฟรี เบี้ยยังชีพคนชรา รักษาพยาบาลฟรี ซึ่งการให้ลงทะเบียนช่วยทำให้รัฐสามารถออกสวัสดิการได้ตรงจุด อาทิ กรณีเบี้ยยังชีพคนชราที่ให้อยู่ 600 บาท หากพบว่า กลุ่มคนชราที่รวยบางกลุ่มไม่ต้องการรับสวัสดิการ อาจจะเพิ่มให้เป็น 1,200 บาทก็ได้ และในการจ่ายสวัสดิการในอนาคตจะโอนโดยตรงไปที่บัตร หรือบัญชีอี-เพย์เมนต์ที่ให้ไว้กับภาครัฐ เป็นการลดการรั่วไหล และทุจริตได้


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สรรพากร ต้องมีใบกำกับฯเต็มรูปแบบ ลดภาษีได้

view

*

view